English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trợ Lý Tài Chính

Mô tả công việc

Tóm tắt vị trí:

Support technical team and contract manager to prepare relevant documentation regarding payment to contractors, payment to landlord and so on.

Avoid any double payment mean while maintain appropriate follow up to contractor

Filing maintenance documentation for following up

 • Hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật và trưởng bộ phận hợp đồng để chuẩn bị các tài liệu liên quan về thanh toán cho nhà thầu, thanh toán cho chủ nhà, v.v.
 • Tránh bất kỳ khoản thanh toán trùng trong khi theo dõi dịch vụ của nhà thầu
 • Lưu trữ hồ sơ bảo trì để theo dõi

Mục đích của Vị trí truyển dụng:

· Preparing payment request

 • Contact with relevant persons in charge to complete set of payment document
 • Follow up maintenance schedule to match with payment to contractor

· Prepare payment document for land lord following 01/TNDN sample of tax regulation, check LL information as beneficiary of contract, bank account, payment method, payment period.

· Prepare payment for contractors, check information of beneficiary and payment method.

· Work with technicians and contractors, check maintenance/repair contracts, check quotations and repair items with tracking file to make sure what items are on warranty time, how long their lifetime to have a good processing way.

· File and archive all maintenance, repair, preventive contracts, appendix, contract termination and termination documents

· Prepare payment reminder as soon as the individual account is overdue.

· Record every single expense concern to maintenance to tracking file.

· Record, control and review all project expense and account payable concern.

· Update tracking files: Landlord and security, insurance for BTS; repair prepayments.

· Record maintenance, land leasing and security, insurance expense into software to general accountant makes report timely.

· Fixed assets: tracking fixed assets, monitoring depreciation of fixed assets.

· Record all project expense.

· Allocate repair, maintenance, land lord… prepaid monthly

 • Chuẩn bị các chứng từ thanh toán
 • Liên hệ với những người phụ trách để hoàn thành bộ chứng từ thanh toán
 • Theo dõi lịch bảo trì phù hợp với tiến độ thanh toán cho nhà thầu
 • Trách nhiệm cụ thể:
 • Chuẩn bị chứng từ thanh toán cho chủ nhà/ chủ đất theo mẫu quy định thuế 01 / TNDN, kiểm tra thông tin chủ nhà/ chủ đất là người thụ hưởng hợp đồng, tài khoản ngân hàng, phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.
 • Chuẩn bị thanh toán cho các nhà thầu, kiểm tra thông tin của người thụ hưởng và phương thức thanh toán.
 • Làm việc với các kỹ thuật viên và nhà thầu, kiểm tra hợp đồng bảo trì / sửa chữa, kiểm tra báo giá và hạng mục sửa chữa các mặt hàng so với hồ sơ theo dõi để đảm bảo những hạng mục nào có thời gian bảo hành, thời gian sử dụng là bao lâu để có cách xử lý tốt.
 • Lưu trữ và theo dõi tất cả các tài liệu bảo trì, sửa chữa, hợp đồng phòng ngừa, phụ lục, chấm dứt hợp đồng và các tài liệu chấm dứt
 • Chuẩn bị các thông báo nhắc nhở thanh toán ngay khi quá hạn.
 • Ghi lại mọi khoản chi phí bảo trì vào tập tin theo dõi.
 • Ghi lại, kiểm soát và xem xét tất cả các chi phí dự án và khoản phải trả.
 • Cập nhật các hồ sơ theo dõi: Chủ nhà và bảo mật, bảo hiểm cho BTS; sửa chữa trả trước.
 • Theo dõi hồ sơ Bảo trì , Hợp đồng cho thuê đất, chi phí bảo hiểm, an toàn vào phần mềm để kế toán tổng hợp lập báo cáo kịp thời.
 • Tài sản cố định: theo dõi tài sản cố định, theo dõi khấu hao tài sản cố định.
 • Tập hợp tất cả các chi phí dự án.
 • Phân bổ sửa chữa, bảo trì, phí trả trước hàng tháng cho chủ đất

Yêu cầu công việc

Trình độ chuyên môn:

·         Accounting or finance back ground with more than 3 years of experience

·         High level of spreadsheet literacy

·         Bachelor in accounting, finance or business administration

 • Trên 3 năm Kinh nghiệm Kế toán hoặc tài chính
 • Sử dụng thông thạo bảng tính
 • Cử nhân kế toán, tài chính hoặc quản trị kinh doanh
 • Ưu tiên đã làm công ty di động, viễn thông

Khả năng giải quyết vấn đề:

·         Ability to deal with both accounting and technical documents

·         Ability to do fast reconciliation of payment between different documents

 • Khả năng xử lý với cả tài liệu kế toán và kỹ thuật
 • Khả năng đối chiếu thanh toán nhanh từ các chứng từ khác nhau

Ưu điểm cá nhân:

·         Good interpersonal and communication skills.

·         Hands on

·         Accuracy of and attention to detail

·         Possess good administrative skills

·         A team player

 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Chủ động công việc
 • Sự chính xác và chú ý đến chi tiết
 • Có kỹ năng quản trị hành chánh tốt
 • Thái độ làm việc nhóm chuyên nghiệp

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định