Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

PACKAGING ENGINEER

Job requirement

1. PROJECTS IMPLEMENTATION: DAILY BASIC WITH PROJECT STATUS UPDATE

1.1.Responsible for Packaging material Control & Request based on Customer Order to meet expected shipping schedule.

Chịu trách nhiệm kiểm soát và xin mua Bao bì theo yêu cầu đặt hàng của Khách hàng để đáp ứng lịch giao hàng được mong đợi

1.2.Responsible for assurance all customer technical requirements to each packaging material will be implemented respectedly.

Chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về kĩ thuật của khách hàng cho từng loại bao bì được thực hiện một cách đầy đủ

1.3.To be the connection among cross functional teams to any issue related for Packaging material and Packing process.

Là cầu nối thông tin giữa các nhóm làm việc khi có bất kì vấn đề liên qua đến Bao bì và Đóng gói

1.4.Responsible for all Packaging data correction and reliability (i.e. BOM and Usage…) in ERP system for other Departments reference.

Chịu trách nhiệm đảm bảo tính đúng đắn và độ tin cậy của dữ liệu Bao bì trong hệ thống chung ERP để các phòng ban khác có thể tham khảo

1.5.Responsible for Packaging Specification and Packing Guideline Edit and Distribution to Packing & Quality Department, update if necessary with customer approval

Chịu trách nhiệm soạn thảo và ban hàng Quy chuẩn kĩ thuật và Quy cách đóng gói đến bộ phận Đóng gói, cập nhật thông tin khi cần thiết với sự đồng ý của khách hàng

2. QUALITY OF PACKING AND PACKAGING: DAILY BASIC IN CORPORATION WITH QUALITY TEAM

2.1.Responsible for Packaging material Appearance, Performance and Safety Quality at Supplier and Incoming process

Chịu trách nhiệm về vấn đề Chất lượng Ngoại quan, Chức năng và tính an toàn của Bao bì khi làm việc với Nhà cung cấp và Nhóm kiểm tra đầu vào của công ty

2.2.Responsible for doing trial and choosing the most suitable packing method for each product which is both complied to customer specification and delivered good productivity

Chịu trách nhiệm trong việc thử nghiệm và lựa chọn phương thức đóng gói phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ yêu quy chuẩn của Khách hàng và đạt được năng suất đóng gói hợp lí

2.3.Responsible for quality issue trouble shooting of packaging material and packing during production

Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề chất lượng của Bao bì và quy trình đóng gói xảy ra trong khi tiến hành sản xuất.

3. STANDARDIZATION AND OPTIMIZATION:

3.1.Responsible for Sizing Standardization Initiatives of all packaging materials for Customer Approval before implementing to achieve LEAN purpose in Packaging Database

Chịu trách nhiệm đề xuất các ý tưởng Tiêu chuẩn hóa kích thước của các loại bao bì cho Khách hàng duyệt trước khi thực hiện nhằm đạt được sự tinh gọn và tiết kiệm trong quản lí dự liệu Bao bì

3.2.Responsible for Sizing Optimization Initiatives of all packaging materials for Customer Approval before implementing to achieve low cost of Packaging materials

Chịu trách nhiệm đề xuất các ý tưởng Tối ưu hóa kích thước của các loại bao bì cho Khách hàng duyệt trước khi thực hiện nhằm đạt được chi phí thấp nhất của Bao bì

3.3.Responsible for proposals of Opportunities to do Cost Saving Initiatives of all Packaging material for Customer Approval to offer more competitive price for customers.

Chịu trách nhiệm đề xuất các ý tưởng tiết kiệm chi phí khác của các loại bao bì cho Khách hàng duyệt trước khi thực hiện nhằm đạt được giá cả cạnh tranh hơn cho Khách hàng

Job requirement

SKILLS:

1.      Minimum 2 years working as Packaging Engineer in FMCG Industry in order to be familiar with some common materials ie. PE bags, Corrugated Cartons, Carton boxes, Sleeves, Stickers…

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc như là Kỹ sư Đóng gói/ Bao bì trong lĩnh vực Hàng tiêu dung nhanh để có thể quen với một số loại Bao bì thông dụng như túi PE, thùng giấy song, hộp giấy, tờ rơi, tem nhãn…

2.      Basic Knowledge of Manufacturing process of above common materials.

Có kiến thức cơ bản về quy trình sản xuất của các loại vật liệu thông dụng trên

3.      Basic Knowledge of Quality Requirements of above materials.

Có kiến thức cơ bản về yêu cầu chất lượng của các loại vật liệu thông dụng trên

4.      Basic Project Management and Problem Solving skills to be coped with daily scope of work.

Có kĩ năng cơ bản về Quản lí dự án và Giải quyết vấn đề để ứng phó với yêu cầu công việc hằng ngày

5.      Intermediate English skill – Listening, Speaking, Writing fluently.

Trình độ Tiếng Anh trung cấp – Nghe, Nói, Viết trôi chảy

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương