English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán viên (VSIP II)

Mô tả công việc

Make sale invoice for scrap, fixed asset liquidation, tools.

Make documents for fixed asset liquidation, tools.

Check documents for purchase of material, fixed asset, tools and record into Fast accouting software.

Make allocation sheet for tools in the end of every month.

Make depreation sheet for fixed assets in the end of every month.

Calculating costing.

Check documents for sales and record into Fast accouting software.

Follow up increase, descrease fixed assests and tools.

Make report on the use of personal income tax deduction vouchers in the end of every quarter.

On related working.

Yêu cầu công việc

BA in Finance/Accounting.

Have at least 6-month experience at the same position.

Can use Fast accounting software.

Good knowledge of balance sheet account reconciliation.

Strong in database management/ Ms Excel.

Good at English.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương