English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

kế toán trưởng

Mô tả công việc

Điều hành công việc trong phòng

- Hoạch định, tổ chức & triển khai Hệ thống Kế toán chuyên nghiệp cho Cty, đảm bảo các báo cáo kế toán tài chính theo quy định của pháp luật và kế toán quản trị phải chính xác, kịp thời và đáp ứng được các yêu cầu quản lý

Cuối tháng tổng hợp các phân hệ và thực hiện báo cáo

- Tiếp nhận và ký duyệt chi các khoản thanh toán theo đúng thủ tục công ty, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, thực hiện công tác thanh tra quyết toán các hoạt động tài chính của Cty

Kiểm kê tồn kho

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị & các quyết định về tài chính của Cty

Xử lý và giải quyết công việc

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật

Báo cáo thuế

- Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc xây dựng các kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho mọi hoạt động của Cty.

Báo cáo cho các cơ quan khác

- Kiểm tra việc nắm rõ cũng như tuân thủ bản mô tả công việc của cán bộ nhân viên. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để nhân viên hoàn thành công việc với các kết quả đáp ứng yêu cầu. Thay đổi, phân công Nhân viên trong Phòng cho phù hợp với năng lực và yêu cầu của công việc. Đánh giá năng lực, tác phong làm việc của Nhân viên trong Phòng, qua đó đề xuất khen thưởng, kỷ luật

Đăng ký nộp cơ quan Nhà nước

- Xem xét, đánh giá và kiểm tra hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.

Cập nhật thông tin, văn bản pháp luật

- Tư vấn cho ban lãnh đạo công ty/chi nhánh trong các hoạt động tài chính-kế tóan

Công tác họp

- Xác định và duy trì hệ thống thông tin tài chính, xác định nhu cầu vay vốn của công ty

Các công việc khác

- Kiểm tra, cập nhật các báo cáo tài chính kế toán định kỳ theo qui định của nhà nước

- Đảm bảo sự phù hợp của các hoạt động tài chính kế toán với các qui định của nhà nước và công ty.

- Thực hiện các công việc khác thuộc lĩnh vực tài chính-kế toán

- Lập báo cáo tổng hợp hoạt động của bộ phận định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

Đại học trở lên

5 năm trở lên ở vị trí tương đương

ưu tiên tuổi từ 82-86

có xe đưa rước từ Sài Gòn

Kế toán, tài chính, kiểm toán và các chuyên ngành liên quan

Kỹ năng chuyên môn: vi tính, anh văn chuyên ngành

Kỹ năng quản lý:

 - Có kỹ năng tổ chức

 - Có kỹ năng kiểm soát

Kỹ năng giao tiếp: kỹ năng thuyết phục, trình bày, đào tạo

Khả năng: Làm việc độc lập, phân tích và xử lý công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương