English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Trưởng / Chief Accountant

Mô tả công việc

Include/ Gồm có:1. Finance/ Tài chính:- Prepare monthly, quarterly and annual budget execution reports/ Chuẩn bị báo cáo thực hiện ngân sách hàng tháng, quý, năm- Work and deal with bank. Following up loan agreement, prepare dossier to borrow money, renew loan/ Làm việc với ngân hàng. Theo dõi các hợp đồng vay, chuẩn bị hồ sơ vay và gia hạn khoản vay- Cooperate with external auditors to carry out annual external auditing/ Hợp tác với đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán2. Accounting/Kế toán:- Supervise the day-to-day operation of the accounting/ Giám sát các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày- Calculate and make payment for employees on a monthly basis/ Tính và thanh toán lương cho người lao động- Reconcile bank statements, Account receivable and Account payable/ Đối chiếu báo cáo ngân hàng, khoản phải thu, phải trả- Track Fixed Assets movement and manage Fixed Assets, calculate depreciation, allocate depreciation expenses/ Kiểm soát quản lý tài sản cố định, tính và phân bổ chi phí khấu hao- Compute Products cost, updated, inventory reconciliation/ Tính giá thành sản phẩn, cập nhật, đối chiếu hàng tồn kho- Prepare monthly, quarterly and annual financial statements/ Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm3. Tax/Thuế:- Prepare monthly tax report and comply with Vietnamese law: VAT, PIT, FCT/ Lập báo cáo thuế hàng tháng tuân thủ luật VN: VAT, PIT, FCT- Prepare Year-end audit financial statement reports/ Lập báo cáo kiểm toán tài chính cuối năm- Transfer Pricing report, Annual related party transactions/ Báo cáo chuyển giá và các giao dịch liên quan hàng năm- To update new circulars and decrees/ regulations on tax/ Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan thuế- VAT refund/ Hoàn thuế4. Other/ Khác:- Other report to Management or Government Authorities/ Làm các loại báo cáo khác cho Ban giám đốc và cơ quan Nhà nước- Other financial management duties assigned by Manager/ Các công việc kế toán tài chính khác theo yêu cầu của Giám đốc.- Train staff to improve accounting knowledge & skill/ Đào tạo nhân viên nâng cao kĩ năng nghiệp vụ

***BENEFITS:- Negotiable salary basing on candidate ability. Salary increases yearly basing on evaluation/ Lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Tăng lương hàng năm theo đánh giá năng lực- Social Insurance, Health & Unemployment Insurance as Law/ Đóng BHXH, YT, TN theo quy định- Other benefits as Company policy/ Ăn ca miễn phí tại công ty và các quyền lợi khác theo chế độ của công ty

- Start to work now/ Đi làm ngay

Yêu cầu công việc

Local candidates only.- Background at Chief Accountant position is required (at least 02 years experience).- Excellent management and leadership skills.- Strong analytical skills and excellent negotiation skills.- Professional and well trained manner.- Application should include CV and Cover Letter in English to explain the motivation.- Only shortlisted candidates will be called for interview.

- Graduated from college/university majoring in Accounting/Finance/ Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán/tài chính- At least 3 years of experience in Manufacturing company, at least 3 years at equivalent level/position/ Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công ty sản xuất, ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương- Good command of written and spoken English language/ Tiếng Anh tốt đủ dùng trong công việc- Has Chief Accountant license / Có chứng chỉ kế toán trưởng- Hard working, careful, has problem solving skill and want to work with the company in the longterm/ Chăm chỉ, cẩn thận, có kĩ năng giải quyết vấn đề và mong muốn làm việc lâu dài 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép