Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Warehouse & Logistic Manager

Job requirement

Manage the logistics operation including the functions of warehousing and transportation

Quản lý các hoạt động kho vận bao gồm các chức năng của kho bãi và vận chuyển

Ensure proper compliance and adherence to all appropriate health and safety regulations and cleanliness requirements are followed both with regards for personnel and inventory safety

Đảm bảo việc tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về sức khỏe và an toàn và yêu cầu vệ sinh được đảm bảo đối với an toàn của nhân sự và hàng tồn kho

Promote continues improvement including strategic reviews for the warehouse related functions utilizing quality process and participation in high performance and self-directed work teams

Đẩy mạnh việc tiếp tục cải tiến bao gồm đánh giá chiến lược cho các chức năng liên quan đến kho bãi bằng cách sử dụng quy trình chất lượng và năng suất cao và các nhóm tự chủ động công việc

Responsible as logistic facilitator to ensure distribution process to meet customer requirements in a timely manner and with high quality

Chịu trách nhiệm trong việc hỗ trợ hậu cần để đảm bảo quá trình phân phối để đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời và chất lượng cao

Meet the other Business Unit (BU) about sales, purchasing, stock control, so the warehouse activities remain and operate smoothly in line with the BU and logistics objectives

Phối hợp với các Bộ phận kinh doanh khác về việc Bán hàng, Thu mua, kiểm soát hàng tồn kho để duy trì hoạt động kho bãi phù hợp với các mục tiêu của kho vận và các bộ phận kinh doanh.

Keep stock control systems up to date and planning future capacity requirements

Duy trì hệ thống kiểm soát hàng tồn kho kịp thời và hoạch định các yêu cầu cho nhu cầu năng lực tương lai

Oversees warehousing risk for inventory management, product handling, and other services as required

Giám sát rủi ro kho bãi cho việc quản lý hàng tồn kho, xử lý sản phẩm và các dịch vụ khác theo yêu cầu

Develops leadership team and provides daily oversight for all operational requirements for warehouse operational staffs; leads and develops hourly workforce teams in logistics department

Phát triển đội ngũ quản lý và hàng ngày giám sát tất cả yêu cầu hoạt động cho đội ngũ điều hành kho bãi; lãnh đạo và phát triển đội ngũ lao động theo giờ ở bộ phận kho vận.

Coordinates warehousing execution for divisional strategies, develop specific warehousing requirements based on strategic plans and customer expectations, designs the appropriate warehousing solution that incorporate logistics best practices

Phối hợp thực hiện Quản lý kho vận cho các chiến lược riêng biệt, phát triển các yêu cầu kho vận cụ thể đặc biệt dựa trên các kế hoạch chiến lược và mong đợi của khách hàng, thiết kế các giải pháp kho bãi thích hợp kết hợp thực tiễn kho vận tốt nhất

Provide direction for systems improvements and changes to operational requirements

Hướng dẫn cho việc cải tiến và thay đổi các hệ thống đối với các yêu cầu hoạt động

Any work or duties assigned by CEO

Thực hiện công việc và trách nhiệm theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Job requirement

Finish labelling 7 days for container 40’, 5 days for container 20’/ Hoàn thành dán nhãn trong 7 ngày cho container 7 ngày, 5 ngày cho container 20’

Finish picking, packing and delivery within 48h/ Hoàn tất soạn hàng, đóng gói và giao hàng trong 48h

Make sure inventory control accuracy we stock taken is 99,95% / Đảm bảo độ chính xác quản lý tồn kho khi kiểm kê là 99,95%

Make sure control logistic cost efficiency and reach 100% target from BOD

Training and make sure 100% staff perform as SOP/ Huấn luyện và đảm bảo 100% nhân viên thực hiện đúng quy trình

Make sure staff perform 100% as company rule

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương