English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Warehouse keeper/ Nhân Viên Thủ Kho

Mô tả công việc

  • Thực hiện việc nhập và xuất hàng thành phẩm, bán thành phẩm, phụ liệu cho cửa hàng, đối tác nhà cung cấp liên quan. Implement input and output of products, materials and accessories for stores, partners and relevant suppliers
  • Nhập dữ liệu và theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa, bán thành phẩm, phụ liệu hàng ngày và định kỳ kiểm tra, đối chiếu với kế toán. Đề xuất và phối hợp với kế toán luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng, kho./ Input data and monitor the daily input, output and inventory of products, accessories and timely collate with accountants. Propose and coordinate with accountant in circulate products within stores, warehouse
  • Định kỳ phối hợp với phòng kế toán tiến hành kiểm kê hàng hóa tại các cửa hàng, kho công ty. Implement periodic inventory checking at stores and warehouse
  • Sắp xếp các loại hàng hóa trong kho đảm bảo an toàn, sạch sẽ và tránh bị ướt, hư hỏng, mất mát / Arrange products in warehouse in good manner to ensure safety, cleanliness and avoid damages, loss.

Yêu cầu công việc

  • Carefull,  diligent and honest in work / Cẩn thận, chăm chỉ và trung thực trong công việc
  • Able to read and analyse inventory statistic/ Có khả năng đọc và phân tích dữ liệu tồn kho
  • Graduate from vocational school above/ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
  • Having experience as warehosue keeper in garment is a favor / Có kinh nghiêm quản lý kho hàng may mặc là một lợi thế

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép