English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Tư vấn giám sát trưởng

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm công việc:

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong công tác Tư vấn Giám sát.

- Giám sát và hướng dẫn các Bộ phận chuyên môn trong TVGS nhằm đảm bảo đường lối mục tiêu hoạt động dài hạn của Dự án nói riêng và Công ty nói chung.

2. Nhiệm vụ cụ thể công tác Quản lý Tư vấn Giám sát:

- Lập kế hoạch, tổ chức và phân công công việc cho các Nhóm, Tổ, các thành viên của Bộ phận tư vấn giám sát tại công trường theo Quy định Nhà nước và Tập đoàn. Kiểm soát chi phí khoán ngân sách theo quy định Tập đoàn.

- Kiểm tra và chịu trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện tư vấn giám sát của các nhóm, các thành viên và các Nhà thầu theo sản lượng, tiến độ và chất lượng của Dự án theo quy định Nhà nước và Tập đoàn.

- Thay mặt Trưởng Ban và BQLDA thực hiện phê duyệt: hệ thống QLCL của các nhà thầu tham gia dự án; Sự phù hợp năng lực của nhà thầu trước thi công; vật tư, vật liệu trước thi công.

- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị và giám sát lắp đặt vào công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình: bản vẽ, biện pháp thi công, công tác thí nghiệm, công tác nghiệm thu, hồ sơ pháp lý, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra bản vẽ hoàn công và phối hợp kiểm tra khối lượng thực tế thi công:

- Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình.

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban liên quan của công ty nhằm trển khai thực hiện dự án một cách hiệu quả nhất.

- Tham mưu Trưởng Ban trong công tác hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, giao việc, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm, điều động và điều chuyển; đề xuất công cụ dụng cụ lao động và các công tác nhân sự và hành chính khác theo quy định Tập đoàn liên quan đến hoạt động của Ban.

- Tổng hợp và lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo quy định hoặc theo yêu cầu của Trưởng Ban, Ban Giám Đốc, Đại diện Chủ đầu tư.

Yêu cầu công việc

1. Về phẩm chất và năng lực:

-   Trung thành, tự tin, tin cậy, nhiệt tâm với nhiệm vụ được giao;

-   Giao tiếp tốt và linh hoạt;

-   Chịu được áp lực cao, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

-   Tư duy công việc khoa học, quyết đoán, tinh thần trách nhiệm cao;

-   Kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành công việc;

-   Kỹ năng giao việc, duy trì, đánh giá, tạo động lực và phát triển nhân sự;

-   Kỹ năng truyền tải thông tin;

-   Kỹ năng giải quyết vấn đề và xung đột;

-   Kiến thức pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

-   Kiến thức về hệ thống QA/QC;

-   Kiến thức và khả năng tổ chức mặt bằng thi công công trường và lập BPTC;

- Hiểu biết về vật liệu xây dựng công trình.

2. Về trình độ:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng

- Chứng chỉ hành nghề giám sát với lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chính yêu theo đặc thù dự án. Hạng chứng chỉ hành nghề phụ thuộc vào cấp công trình cao nhất tại dự án:

  + Hạng I: công trình cấp I;

  + Hạng II: Công trình cấp II;

 + Hạng III: Công trình cấp III, IV.

- Thành thạo sử dụng máy tính văn phòng, phần mêm chuyên môn liên quan

- Thành thạo Tiếng Anh

3. Về kinh nghiệm:

- Ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm trong chuyên môn xây dựng, kiến trúc với các dự án phức hợp hoặc dự án có 1 chuyên ngành chủ đạo.

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.