To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm Kế Toán Kiểm Soát

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Triển khai và Kiểm soát công tác đối soát các khoản mục trên Bảng cân đối Kế toán

 • Xây dựng quy trình và hướng dẫn, tổ chức, giám sát thực hiện đối soát trên toàn hệ thống
 • Thực hiện kiểm soát việc đối soát các khoản mục trên Bảng cân đối Kế toán
 • Đề xuất phương án đối soát phù hợp cho từng khoản mục trên Bảng cân đối Kế toán căn cứ việc xác định mức độ rủi ro của từng khoản mục
 • Kiểm soát việc đối soát hồ sơ - GL các phân hệ nghiệp vụ
 • Kiểm soát việc đối soát các khoản phải thu – phải trả, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện tất toán các khoản phải thu – phải trả khi đến hạn & Đề xuất với Ban lãnh đạo công ty về phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi

2. Triển khai, kiểm soát công tác đối soát các tài khoản Nostro

3. Triển khai, kiểm soát công tác Hậu kiểm chứng từ kế toán

 • Kiểm soát công tác Hậu kiểm chứng từ chi tiêu nội bộ và chứng từ hạch toán kế toán tự doanh của Công ty.

4. Tổ chức công tác quyết toán tài chính hàng năm:

 • Xây dựng quy trình và hướng dẫn, tổ chức, giám sát thực hiện công tác quyết toán tài chính năm.
 • Tính toán các chỉ tiêu tài chính để cân sổ cuối năm.

5. Tham gia Quản lý mục tiêu, kế hoạch và quản lý nhân viên trong nhóm

 • Tham gia phân công nhân sự, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu nhiệm vụ của nhóm/phòng/Khối
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV
 • Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế liên quan

6. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Company Overview

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Number of employees: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... View more

Trưởng Phòng/Trưởng Nhóm Kế Toán Kiểm Soát

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT