To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THẺ

HDBank
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

 • Quản lý và kiểm soát các hoạt động bộ phận thu hồi nợ.
 • Quản lý và kiểm soát các hoạt động bộ phận kiểm soát tuân thủ và pháp lý.
 • Quản lý và kiểm soát các hoạt động bộ phận phân tích tín dụng.
 • Tổ chức, quản lý, theo dõi và kiểm soát công tác xử lý, thu hồi nợ.
 • Kiểm soát và phối hợp với các phòng ban liên quan để cảnh báo về rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng.
 • Tổ chức và kiểm tra sự tuân thủ liên quan đến thẻ, nhận diện các rủi ro liên quan đến thẻ trong hoạt động của toàn hệ thống HDbank.
 • Tổ chức công tác triển khai, giám sát và đề xuất các chính sách, quy trình để giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu việc gian lận.  
 • Tổ chức công tác kiểm tra tất cả các văn bản pháp lý để đảm bảo các hoạt động của TTT phù hợp với quy đinh pháp luật.
 • Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ liên quan đến thẻ.
 • Quản lý giám sát trong công tác thẩm định khách hàng để đảm bảo đánh giá chính xác mức độ rủi ro, hạn chế gian lận hồ sơ tín dụng và rủi ro tín dụng.
 • Quản lý, phân công công việc cho các nhân viên trong phòng, kiểm soát tiến độ, chất lượng công việc.
 • Các công việc khác do Ban Giám đốc Trung tâm thẻ giao.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THẺ

HDBank