English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng phòng Marketing

Mô tả công việc

Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.

– Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.

– Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.

– Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.

– Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

– Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến GĐ., bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

– Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.

– Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.

-Quản lý trưng bày: Tổ chức xây dựng, nâng cấp, giám sát và đào tạo trưng bày tiêu chuẩn

-Quản lý các chương trình khuyến mại và phát triển thương hiệu: Phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá phương án, chương trình khuyến mại. Kiểm tra việc sử dụng các công cụ, vật liệu của chương trình khuyến mại. Hướng dẫn gian hàng, đại lý cách thực hiện các chương trình khuyến mại hoặc chương trình tuyên truyền phát triển thương hiệu.

-Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý khách hàng VIP: Phụ trách xây dựng duy trì chế độ quản lý khách hàng VIP, thẻ VIP, hội viên, các chương trình dành cho khách hàng VIP.

Yêu cầu công việc

1.   Trách nhiệm theo yêu cầu công việc:

ü Đảm bảo thực hiện tốt các công việc được giao phó và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết công việc đạt được hiệu quả cao nhất

ü Bàn giao cho người có trách nhiệm giải quyết các công việc khi vắng mặt

ü Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác thực hiện các công việc được cấp trên giao

2.   Trách nhiệm liên quan đến thủ tục và nội quy công ty

ü Tuân thủ nội quy công ty, Quy định hoạt động kinh doanh, Quy định Quản lý hành chính, Quy định về thanh toán và tạm ứng.

ü Bảo vệ tài sản, uy tín và bí mật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty

ü Tuân thủ bảo mật về tài liệu kinh doanh và các thông tin liên quan đến sản phẩm

Tham gia các hoạt động văn hóa, sinh hoạt tập thể của công ty. Đóng góp vào việc xây dựng văn hóa Công ty

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép