To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng phòng bán hàng trực tiếp (Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam) - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

- Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng, bộ phận Phát triển Kinh doanh để duy trì và mở rộng danh sách các khách hàng tiềm năng tìm được từ các hoạt động bán hàng trực tiếp

- Tuyển dụng và huấn luyện các DSA để đạt được hiệu suất cao.

- Cập nhật và theo dõi kết quả bán hàng, thực hiện giải pháp kịp thời, thúc đẩy DSA theo dõi và cải thiện

- Hướng dẫn DSA để thực hiện các nhiệm vụ đúng hạn, đảm bảo tất cả DSA hiểu rõ vai trò và mục tiêu của họ

- Thực hiện các hoạt động của các nhóm tuân thủ các chính sách, quy định và tiêu chuẩn của PTF

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Trưởng phòng bán hàng trực tiếp (Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam) - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)