To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT / PRODUCTION SHIFT LEADER

Ansell Vina
Updated: 24/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Quản lý và tổ chức các nguồn lực (nhân lực, vật tư, thiết bị, máy móc,…) phù hợp với tiến độ đơn hàng.

Manage and organize the resources (workforce, material, equipment, machine, …) with alignment to the order schedule.

 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động của dây chuyền sản xuất trong ca để đảm bảo năng suất, chất lượng và các tiêu chuẩn quy trình được tuân thủ

Responsible for production line activities during shifts to ensure productivity, quality and process standards are being followed

 • Đảm bảo thực hiện tốt phương pháp kiểm soát chất lượng

Make sure quality control method implementing well

 • Huấn luyện các thành viên trong nhóm và đào tạo nhân viên mới về kỷ luật làm việc, yêu cầu của sản phẩm

Coaching team members and training new staff on working discipline, product requirements

 • Giám sát và nâng cao tay nghề của công nhân

Supervise and enhance the workmanship of operator

 • Giám sát thành tích của nhóm và đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện một cách hiệu quả.

Monitoring team performance and ensuring duties are performed efficiently.

 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách của công ty, các tiêu chuẩn EHS (Môi trường, Sức khỏe và An toàn).

Ensuring compliance with company policies, EHS (Environment, Health and Safety) standards.

 • Duy trì và thúc đẩy các hoạt động sản xuất tinh gọn và 5S.

Sustain and drive LEAN manufacturing and 5S activities.

Job requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học trong các lĩnh vực liên quan.

College or University degree in related fields

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trong công ty sản xuất

At least 2 years working experience in the same position in manufacturing company

 • Có kinh nghiệm Quản lý Nhân lực và kiến thức về Quy trình trong lĩnh vực liên quan

Experience with People Management and Process knowledge for related area

 • Hiểu khái niệm 5S, có kinh nghiệm trong sản xuất tinh gọn & hệ thống ERP / SAP được ưu tiên

Understand 5S concept, experience in LEAN manufacturing & ERP/SAP system is preferred

 • Tư duy vững chắc về an toàn, chất lượng và đạt mục tiêu

Strong mindset with safety, quality, and target achievement

 • Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo, tổ chức và động viên nhân viên

Strong communication, leadership, organizational and motivation skills.

 • Thành thạo kỹ năng giải quyết vấn đề, điều tra, định hướng chi tiết

Excellent problem solving, investigation skills, detail orientation

 • Kỹ năng làm việc nhóm

Team player

 • Có khả năng sử dụng Phần mềm Microsoft (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)

Must be able to use Microsoft Software (Outlook, Excel, Word, PowerPoint)

 • Sẵn sàng làm việc theo ca

Willing to working on shifts 

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 2 tháng
 • Working time: Luân phiên theo ca kíp

Company Overview

Ansell Vina Co., Ltd

www.ansell.com Number of employees: 100-499

Ansell is a global leader in protection solutions. Ansell designs, develops and manufactures a wide range of hand and arm protection solutions, clothing and... View more

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT / PRODUCTION SHIFT LEADER

Ansell Vina