To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trưởng Bộ Phận Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA084

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Chỉ đạo, hướng dẫn CBNV trong các Bộ phận thuộc phạm vi quản lý thu thập các thông tin và hồ sơ cần thiết về khoản vay và khách hàng, cùng CBNV phân tích và thống nhất phương án thu hồi nợ phù hợp trong từng thời kỳ
  • Tổ chức, phân công, chỉ đạo và giám sát CBNV các Bộ phận thuộc phạm vi quản lý triển khai các biện pháp tác nghiệp dựa trên loại hình, tính chất nợ, theo đúng phương án thu hồi nợ đã được phê duyệt (nếu có), quy trình thu hồi nợ và các quy trình, quy định hiện hành có liên quan
  • Trực tiếp tham gia tác nghiệp cùng CBNV trong trường hợp cần thiết để nắm được tình hình hồ sơ và có định hướng, chỉ đạo phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn trong: liên hệ, gặp gỡ khách hàng và/hoặc người liên quan…
  • Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, văn bản do CBNV soạn thảo (bao gồm nhưng không giới hạn trong: tờ trình, báo cáo, thông báo, công văn…) trước khi trình cấp phê duyệt tiếp theo
  • Kiểm soát việc lập kế hoạch công việc cho các Bộ phận, đồng thời theo dõi các báo cáo về tình trạng khoản nợ và kết quả công việc (bao gồm nhưng không giới hạn trong: báo cáo tác nghiệp, dự thu, báo cáo thu hồi nợ, báo cáo vận hành…) để có định hướng, chỉ đạo phù hợp
  • Xây dựng, mở rộng và duy trì mạng lưới quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong nghiệp vụ thu hồi nợ
  • Tham gia hoặc đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, cải tiến các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu… nội bộ liên quan đến công tác thu hồi nợ

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Trưởng Bộ Phận Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Hà Nội - TA084

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK