Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Trưởng Bộ Phận Giám Sát Chất Lượng Thu Hồi Nợ

Job requirement

- Xây dựng quy định, quy trình giám sát chất lượng thu hồi nợ nhằm phát hiện, ngăn ngừa, hạn chế, dự báo rủi ro, vi phạm có thể xảy ra đối với hoạt động thu hồi nợ.Develop regulations and procedures for monitoring debt collection quality to detect, prevent, limit, and forecast protential risks and violations for debt collection activities.- Giám sát các hoạt động của Trung tâm thu hồi nợ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, chính sách quy trình liên quan đến hoạt động thu hồi nợ. Đề xuất các giải pháp cải thiện/khắc phục/phòng ngừa;Monitor to ensure the Collection Center in compliance with regulations and policies related to debt collection activities. Propose solutions to improve/ overcome/ prevent violations- Phối hợp với các đơn vị liên quan, cung cấp các tài liệu, chứng cứ để đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm;Coordinate with relevant units, provide documents and evidence to assess the seriousness of violations;- Đề xuất các giải pháp tăng hiệu quả thu hồi nợ cho Bộ phận Chiến lược và phân tích thu hồi nợ nghiên cứu triển khai;Propose solutions to improve the collection of debt recovery efficiency for the Strategy Division and analyzing debt recovery for research and development;- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về kết quả kiểm tra, giám sát;Perform periodic or extraordinary reports of inspection and supervision results;- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của các cấp quản lý hoặc chủ động tổ chức khi có những phát hiện nghi ngờ.Regularly organize monitoring topics based on the request of managers or actively organize when there are doubtful findings.- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống phần mềm thu hồi nợTake part in building debt collection software- Hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc của cán bộ nhân viên thuộc bộ phận mình quản lý đảm bảo nội dung phù hợp, chính xác, đúng deadline;Guiding, training, inspecting, supervising, and evaluating the performance results of staff under the Part's management to ensure appropriate and accurate contents and meet deadlines;

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngân hàng, Tài chínhGraduated from University with major in Law, Economics, Banking, Finance upwards- Từ 5 -7 năm KN chuyên môn liên quan đến Kiểm soát, Kiểm toán, Giám sát thu hồi nợ ngành Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểmAt least 5 - 7 years’ experience in Audit, Quality Control of Collection in Financial , Banking , Insurance Service- Kỹ năng khai thác, truy tìm, tìm kiếm thông tinAbility to search and use information- Kỹ năng phân tích, tư duy logicSkills of data analysis, logical thinking