English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Bộ Phận Cố Vấn Dịch Vụ

Mô tả công việc

 • Xây dựng mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh dịch vụ và phụ tùng của công ty.
 • Tổ chức hoạt động dịch vụ hiệu quả
 • Thiết lập các quy trình hoạt động tại phòng dịch vụ.
 • Quản lý ngân sách và chi phí bảo hành, bảo dưỡng và sữa chữa của phòng dịch vụ.
 • Quản lý nhân sự, bố trí nhân sự và phân công công việc hợp lý; đôn đốc và giám sát nhân viên để đảm bảo năng suất, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; kiểm tra việc chấp hành các quy trình, quy định của bộ phận; đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.
 • Quản lý công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại bộ phận.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.
 • Yêu cầu công việc

  • Đạt 100% các chỉ tiêu doanh số, lợi nhuận, phát triển khách hàng, thị phần. (theo cam kết)
  • Hoàn thành các chỉ tiêu do công ty giao, về kinh doanh phụ tùng, doanh số (lượt xe, doanh thu, lợi nhuận…), bảo đảm chất lượng của dịch vụ 
  • Quy trình hoạt động phù hợp với quy định, tình hình thực tế và hiệu quả
  • Sử dụng ngân sách tối ưu, hiệu quả theo định mức.
  • NV chủ động, độc lập về chuyên môn
  • Có mục tiêu, công việc và lộ trình phát triển
  • Tạo ảnh hưởng và sự tương tác kết nối
  • Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sạch sẽ, không xảy ra tai nạn nghề nghiệp, trang bị đầy đủ kiến thức và thiết bị phòng chống cháy nổ tại bộ phận.

  Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép