English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mô tả công việc

- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban quản lý dự án

- Tổ chức quản lý, điều phối, triển khai toàn bộ hoạt động đảm bảo các dự án xây dựng đạt hiệu quả tối ưu.

Yêu cầu công việc

-       Tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc toàn bộ các dự án của công ty một cách hiệu quả hiệu quả.

-       Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn phương án tổ chức, điều hành và thực hiện dự án. Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về tiến độ và chất lượng các dự án triển khai.

-       Kiểm soát các hoạt động về tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ các điều khoản hợp đồng của nhà thầu.

-       Xây dựng, triển khai và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tháng/ quý/ năm cho các Dư án xây dựng. Phối hợp với các phòng ban duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng, đối tác chiến lược, các Sở ban ngành liên quan của Công ty.

-       Đề xuất các phương án điều chỉnh để đạt được mục tiêu của Phòng. Quản lý hoạt động của Phòng và những dự án, hợp đồng được giao một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

-       Điều hành công tác thiết kế và công tác đấu thầu (hoặc tư vấn) thông qua lãnh đạo đội/nhóm làm việc.

-       Lãnh đạo, tổ chức quản lý các đội/nhóm thực hiện dự án.

-       Xây dựng quy trình làm việc, chuẩn hóa biểu mẫu liên quan.

-       Đào tạo, tuyển dụng nhân viên thuộc Phòng.

-       Phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng đảm bảo chất lượng công trình thực hiện.

-        Thực hiện các công việc và báo cáo theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chế độ nghỉ phép