English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Mô tả công việc

1. Hỗ trợ Chủ tịch trong công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty.2. Tham mưu cho Chủ tịch lập, triển khai các kế hoạch và đề xuất các giải pháp thực hiện công việc trong toàn bộ hoạt động của Công ty.3. Tiếp nhận các thông tin chỉ đạo của Chủ tịch; đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc của các phòng / ban Công ty.4. Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các đơn vị thành viên, phòng / ban Công ty.5. Trợ giúp Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công.6. Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch.7. Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác của Chủ tịch.8. Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp trong công tác quản lý điều hành của Công ty.9. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, kiểm tra, đề xuất ý kiến trước khi trình Chủ tịch phê duyệt.10. Truyền đạt thông tin thông suốt, kịp thời giữa Chủ tịch với các bộ phận và ngược lại.11. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế, Tài Chính.2. Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên tại vị trí Trợ lý TGĐ ưu tiên tại công ty trong lĩnh vực bất dộng sản;3. Am hiểu pháp luật đầu tư, tài chính, bất động sản.