To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Trợ lý Kỹ sư trưởng (quận 7)

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Thực hiện công việc kỹ thuật tại các tòa nhà mà bản thân được giao nhiệm vụ, cụ thể như sau:

 • Toàn bộ những công việc liên quan đến xây dựng và thực hiện các hoạt động quản lý hệ thống kỹ thuật của Dự án Công ty.
 • Lập kế hoạch phân công công việc cho nhân viên kỹ thuật theo ca, giám sát nhân viên thực hiện công việc.
 • Lập và thực hiện kế hoạch quản lý và bảo trì cơ sở hạ tầng kế hoạch của Dự án Công ty.
 • Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý mang tính kỹ thuật và bảng đánh giá kỹ thuật đối với việc quản lý tòa nhà.
 • Làm các loại biểu mẫu (như báo cáo kiểm tra các thiết bị và check list) và các loại giấy tờ (như quy trình vận hành tiêu chuẩn, kế hoạch bảo trì tổng thể, hướng dẫn thực hiện) tại mỗi dự án.
 • Giải thích, chỉ đạo, thông báo đến nhân viên kỹ thuật liên quan đến nội dung các loại biểu mẫu, các loại giấy tờ theo mỗi dự án đã được lập trước đó.
 • Tổ chức thường xuyên các đợt kiểm tra hệ thống của Tòa nhà để đảm bảo các hệ thống vận hành hiệu quả, được duy trì sửa chữa đúng tiêu chuẩn
 • Tham gia và giám sát các hoạt động của Tòa nhà, bao gồm việc sử dụng lối đi chung, các khu vực công cộng, kiểm soát việc ra vào Tòa nhà, các qui trình an ninh, PCCC, vệ sinh môi trường, việc sử dụng thang máy, khu vực để xe, cây cảnh…
 • Theo dõi, giám sát, giao nhận diện tích khách thuê bao gồm quản lý việc hoàn thiện nội thất của Khách thuê/ Cư dân.
 • Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ điện, nước, gas, dầu …của Tòa nhà và của khách thuê/ Cư dân theo quy trình.
 • Đảm bảo ghi chính xác chỉ số tiêu thụ điện, nước hàng ngày của Tòa nhà và hàng tháng của các Khách thuê/ Cư dân, lập báo cáo từng tuần và tổng hợp tháng hàng tháng về bộ phận kỹ thuật gửi Trưởng Ban Quản lý Tòa nhà.
 • Chỉ thị công việc đã được xác định theo mỗi dự án, xác nhận thực hiện và quản lý tiến độ.
 • Sắp xếp và lưu trữ tài liệu như là các biên bản ghi chú thực hiện và các loại biểu mẫu.
 • Thực hiện việc xác nhận các quy định của pháp luật và đối ứng (như xin phép, báo cáo) kịp thời, thích hợp nhằm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thay mặt kỹ sư trưởng chỉ đạo đối ứng đến nhân viên kỹ thuật khi khẩn cấp.
 • Chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ công việc cho nhân viên kỹ thuật.
 • Quản lý chuyên cần nhân viên kỹ thuật.
 • Phối hợp, hỗ trợ và giám sát công việc của các nhà thầu trong Tòa nhà.
 • Những công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carry out technical work of project as follows:

 • Carry out works related to construction and manage technical system of the project.
 • Assign tasks and monitor each employee on duty.
 • Establish and comply maintenance master plan of project.
 • Draft technical standards, technical management and technical evaluation of building management.
 • Make forms (such as equipment inspection reports and check lists) and documents (such as standard operating procedures, maintenance master plan, manual) at each project.
 • Explain, instruct and inform technical staff about the content of forms, documents of each project that have been previously prepared.
 • Organize regular inspection of building systems to ensure the systems are operating efficiently and maintained properly as standard.
 • Participate and inspect building operations including the use of passages, public area, control the building entry/exit, security procedures, fire protection, environmental hygiene, the use the elevator, parking area, landscape…
 • Track, monitor and handover tenant area include managing the complete interior of Tenants/ Residents.
 • Organize closely monitor system about the consumption of electricity, water, gas, oil ... of the building and Tenants/ Residents.
 • Ensure the accuracy of electricity, water consumption recording daily for the building and monthly for tenants, report every week and aggregate monthly about technical department to Property Manager.
 • Job indicator has been determined for each project, implementation confirmation and progress management.
 • Arrange and save documents such as reports and formats.
 • Confirm the provisions of law and deal with it (such as permission, reporting) in order to comply with the provisions of law.
 • On behalf of chief engineer instruct technical staff to deal in emergency case.
 • Instruct, consult and support the work of technical staff.
 • Attendance management of technical staff.
 • Coordinate, support and supervise the work of contractors in project.
 • Other duties as assigned.

Job requirement

 • Học vấn: từ cao đẳng
 • Chứng chỉ bằng cấp: chứng chỉ quản lý vận hành (ưu tiên)
 • Tiếng anh giao tiếp
 • Kinh nghiệm: 2-3 năm, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành quản lý tòa nhà, văn phòng
 • Lương 15-18tr

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: 25 - 35
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

Number of employees: 25-99

Tokyu Corporation có lịch sử phát triển gần 100 năm, là công ty phát triển đô thị lớn nhất Nhật Bản. Tokyu Corporation đã và đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh... View more

Similar Jobs

Trợ lý Kỹ sư trưởng (quận 7)

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam