Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Job requirement

- Phụ trách chung công tác kiểm soát giá mua hàng đầu vào phục vụ sản xuất.

- Tổ chức công tác đánh giá năng lực khách hàng nhà cung cấp đã, đang và sẽ giao dịch với công ty.

- Kiểm soát khâu thanh toán chi phú mua hàng và đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí phát sinh.

- Kiểm soát công tác quản lý, bảo quản và sử dụng tài sản, máy móc thiết bị và công cụ.

- Thực hiện nhiều nghiệp vụ kiểm soát khác nhau nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro, thất thoát cho công ty.

- Kiểm tra hồ sơ liên quan đến Tài Chính Kế toán trước khi trình BGĐ xem xét, phê duyệt.

Job requirement

Kinh nghiệm kiểm soát nội bộ trên 5 năm hoặc vị trí tương đương