English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

SUPPLY CHAIN FINANCE

Mô tả công việc

- THU THẬP THÔNG TIN, LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN, CÁC YÊU CẦU CẢI TIẾN, KAIZEN TỪ CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÀ MÁY THUỘC MCH VÀ CÁC CÔNG TY KHÁC THEO YÊU CẦU.

- QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ, DANH MỤC TỜ TRÌNH VÀ CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI CÁC NHÀ MÁY THUỘC MCH VÀ CÁC CÔNG TY KHÁC THEO YÊU CẦU.

- LÀM VIỆC VỚI PROJECT OWNER VÀ BỘ PHẬN SỬ DỤNG ĐỂ NGHIỆM THU VÀ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHO CÁC DỰ ÁN LỚN NHẰM ĐẢM BẢO YÊU CẦU CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, LUẬT THUẾ VÀ PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠO THUẬN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM KÊ TSCĐ.

- XẨY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AD-HOC LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ COST SAVING CHO TOÀN MASAN CONSUMER (LOGISTIC, COSTING, PET…)

- THAM GIA KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÁC NHÀ MÁY, HỖ TRỢ CÁC PHÒNG BAN LẬP TỜ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG PHẠM VI CÔNG VIỆC NÊU TRÊN; MỘT SỐ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐỘT XUẤT TỪ NHU CẦU CÔNG VIỆC CHUNG CỦA NHÓM SUPPLY CHAIN FINANCE

-

Yêu cầu công việc

NẮM VỮNG KIẾN THỨC VỀ CHUẪN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM; PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN VÀ CÓ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG MODEL TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ.• CÓ 3 NĂM KINH NGHIỆM TRONG VỊ TRÍ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH; KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI VỚI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ, BẤT ĐỘNG SẢN, TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ.• KỸ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG TỐT (BAO GỒM WORD, EXCEL VÀ POWERPOINT)• TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN LÀ CỬ NHÂN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN/ THẠC SỸ/ CÓ THÊM CHỨNG CHỈ CFA/ACCA/CIMA LÀ MỘT LỢI THẾ.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương