English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

rưởng Bộ Phận Phân Tích Chiến Lược Thu Hồi Nợ

Mô tả công việc

1. Kiểm soát hệ thống văn bản (quy trình, hướng dẫn, hệ thống tiêu chí…) về quản lý nợ vay có vấn đề trên toàn hệ thống Mcredit và chịu trách nhiệm thực hiện phân luồng khoản vay giữa các đơn vị;2. Chủ động đề xuất các sáng kiến, công cụ hỗ trợ thu hồi nợ phù hợp theo tình hình thực tế trong từng thời kỳ3. Thống nhất số liệu với Trung tâm Thu hồi nợ về tình hình thực hiện chỉ tiêu thu hồi nợ; Các chương trình thưởng khuyến khích4. Thực hiện các phân tích định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thu hồi nợ5. Theo dõi, quản lý các đơn vị thu hồi nợ thuê ngoài, Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống phần mềm thu hồi nợ6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm xây dựng mô hình kế hoạch thu hồi nợ cho toàn công ty7. Chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến tới các đơn vị xây dựng chương trình sản phẩm, chính sách bán hàng, rủi ro tín dụng8. Hướng dẫn, đào tạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả công việc của cán bộ nhân viên thuộc bộ phận mình quản lý đảm bảo nội dung phù hợp, chính xác, đúng deadline

Yêu cầu công việc

1 . Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Toán Tin, Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính2 . Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn và 2 năm kinh nghiệm quản lý trong ngành Tài chính tiêu dùng/ Ngân hàng3. Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc4. Kỹ năng phân tích dữ liệu, soạn thảo các văn bản, quy trình, quy định5. Am hiểu về hoạt động thu hồi nợ bao gồm nhưng không giới hạn về: quy trình, quy định, chính sách, cách thức, phương pháp thu hồi nợ hiện có trên thị trường6. Am hiểu về các chính sách, sản phẩm, quy định, quy trình về hoạt động cho vay, thu hồi nợ, xử lý nợ của nội bổ tổ chức cũng như quy định pháp luật có liên quan

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe