English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

R&D Supervisor

Mô tả công việc

· Developing fermented & salted vegetable for Vietnamese

· Investigating and searching functional bacteria for human

· Tracking the quality (Bacteria/ chemical) changes while fermentation

· Other tasks as assigned by managers

Yêu cầu công việc

·      Understanding on the Micro-organism control (especially Lactic Acid Bacteria & Probiotics)

·      Understanding on the fermentation food (Kimchi, Dua Cai, etc.)

·      Understanding on the food hygiene

·      Bachelor Degree in Food Technology, Biotechnology or related major

·      Good command of English

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép