Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

R&D Manager

Job requirement

- Leads a team of R&D Specialists in-line with the overall R&D roadmap and business strategy

Dẫn dắt nhóm R & D phù hợp với lộ trình R & D tổng thể và chiến lược kinh doanh

- The R&D Manager acts as the face to the customer by advising customers in application and choice of the right product suitable for their setup

R & D Manager đóng vai trò làm việc với khách hàng bằng cách tư vấn cho khách hàng về ứng dụng và lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp

- Ensures that technical support to existing and new customers is being provided

Đảm bảo luôn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng hiện tại và khách hàng mới

- Create new market opportunities by leveraging the customer network and product innovations

Tạo cơ hội thị trường mới bằng cách tận dụng mạng lưới khách hàng và cải tiến sản phẩm

- Organizes and runs training courses about the full product range and application for customers

Tổ chức và điều hành các khóa đào tạo về toàn bộ phạm vi sản phẩm và ứng dụng cho khách hàng

- Develops and supervises R&D Specialists; provides guidance and support on more activites’s related

Phát triển và giám sát các Chuyên gia R & D; cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực

Job requirement

-          University / College of Food Technology / Biotechnology or related fields.

Đại học/cao đẳng ngành công nghệ thực phẩm/công nghệ sinh học hoặc các ngành liên quan.

-          Knowledge about food, food hygiene and safety, especially the non-alcoholic beverage industry.

Kiến thức về thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là ngành nước giải khát không cồn.          

-          Proficiency in physical, chemical and microbiological analysis of food products and beverages.

Thành thạo các kỹ năng phân tích hóa lý, vi sinh của sản phẩm thực phẩm và đồ uống.

-          Have the skills to manage labs (books, chemicals, money, machines ...).

Có kỹ năng quản lý phòng lab (sổ sách, hóa chất, tiền bạc, máy móc…).

-          Understand food additives and functional ingredients in food products and beverages.

Hiểu biết về phụ gia thực phẩm và các thành phần chức năng trong sản phẩm thực phẩm và đồ uống.

-          Have the knowledge and skills to look up the circulars, regulations in food production and beverages

Có kiến thức và kỹ năng để tra cứu các thông tư, quy định trong sản xuất thực phẩm và đồ uống

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép