To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quảng Nam - Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Job requirement

  • Hỗ trợ Giám đốc và trực tiếp triển khai việc lập kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách cho Chi nhánh
  • Hỗ trợ Giám đốc quản lý, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh
  • Hỗ trợ Giám đốc, trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tín dụng cho khách hàng tại chi nhánh
  • Hỗ trợ Giám đốc chi nhánh quản lý, tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ
  • Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và phát triển nhân viên
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh, Tổng Giám Đốc và HĐQT

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

Quảng Nam - Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt