English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản Đốc Nhà Máy

Mô tả công việc

1. Mục tiêu công việc:

 • Quản lý, điều hành hoạt động nhóm sản xuất POY đạt mục tiêu đề ra.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất POY.
 • Kiểm soát quá trình sản xuất POY.
 • Đánh giá, cải tiến quá trình sản xuất POY.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

 • Thiết lập điều kiện sản xuất POY đáp ứng đúng yêu cầu khách hàng.
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm của POY trong quá trình SX và đến đầu ra cho DTY sử dụng không phát sinh lỗi.
 • Đảm bảo chất lượng POY cho khách hàng.
 • Tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu đơn hàng và kế hoạch sản xuất đề ra.
 • Điều hành ,quản lý nhân sự các bộ phận thuộc xưởng POY
 • Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát đảm bảo các tổ thực hiện đúng qui trình, SOP, 5S
 • Kết hợp P.NS đào tạo hướng dẫn nâng cao tay nghề cho nhân viên.
 • Đánh giá nhân viên và kết quả hoạt động sản xuất.
 • Kiểm sóat và xử lý các phát sinh trong qúa trình sản xuất và đáp ứng theo yêu cầu của công ty.
 • Kiểm sóat chất lượng sản phẩm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • Lập ngân sách và kiểm sóat định mức sử dụng hàng tháng về chi phí, nguyên phụ liệu.
 • Kiểm soát qui trình tác nghiệp làm việc để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt mục tiêu.
 • Phát hiện những điểm không phù hợp và đưa ra biện pháp cải thiện.
 • Đánh giá kết quả sản xuất hằng ngày và đưa ra kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng sản phẩm, sản lượng, giảm các lãng phí trong sản xuất.

3. KPIs:

 • Đảm bảo các chỉ tiêu POY : A, AF, B, sợi thứ cấp.
 • Đảm bảo các KPIs con của bộ phận: B, sợi phế, hàng lỗi…

4. Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm báo cáo trước Trưởng Phòng SX và Ban TGĐ về chức năng và nhiệm vụ được giao.
 • Đáp ứng về sản lượng, chất lượng, tiến độ giao hàng theo kế hoạch đề ra.
 • Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng ngân sách được giao.
 • Chịu trách nhiệm về sử dụng phương tiện làm việc hiệu quả, không để hư hỏng, thất lạc
 • Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của Công Ty, chịu trách nhiệm liên đới về những vi phạm do nhân viên trong bộ phận gây ra.
 • Bố trí, sắp xếp, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.
 • Rà soát, cải tiến cơ cấu tổ chức của đơn vị gọn, hoạt động hiệu quả.
 • Kết hợp với Phòng Nhân Sự tổ chức thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo nâng cao tay nghề công nhân, đào tạo kỷ năng giám sát, quản lý cho các cấp quản lý cơ sở của SBU POY.
 • Tổ chức chỉ đạo thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Phòng SX.
 • Đầu mối tiếp nhận và triển khai các hoạt động do phòng IT, Ban ANTT, Đại diện ANTT công ty triển khai.
 • Phối hợp với nhóm ứng phó sự cố máy tính mạng, nhóm ứng phó sự cố thiên tai và ban ANTT trong việc đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động của Phòng và Công Ty.
 • Tổng hợp, đề xuất, báo cáo các vấn đề an ninh của Phòng, thông qua phụ trách đơn vị, gửi đến các phòng ban chức năng liên quan ( Ban ANTT, Phòng Quản trị mạng, Đại diện an ninh Công Ty).
 • Phối hợp với Phòng Tổng Vụ trong việc tổng hợp, đề xuất, báo cáo các vấn đề liên quan đến an ninh trong công tác văn thư, lưu trữ cho Trưởng Phòng.

5. Quyền hạn:

 • Có quyền phân công và điều động nhân sự thuộc quyền (nội dung công việc, mục tiêu, thời hạn hoàn thành, người chịu trách nhiệm công việc) nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
 • Có quyền kiểm tra toàn bộ hoạt động trong xưởng POY.
 • Có quyền đề nghị nâng bậc hay khen thưởng kỷ luật cho tất cả các nhân viên trong SBU POY.
 • Có quyền giải quyết phép ≤ 1 ngày cho CBCNV từ cấp quản lý cơ sở trở xuống.
 • Có quyền đề xuất lên Trưởng Phòng sản xuất cho công nhân ra, vào cổng trong giờ làm việc cho CBCNV trong bộ phận nhưng tuân thủ đầy đủ chứng từ hợp lệ.
 • Có quyền đề nghị mua hàng, xuất vật tư, nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất.
 • Có quyền từ chối vật tư, phụ tùng không đạt chất lượng, giá mua cao, lượng hàng giao thiếu làm ảnh hưởng đến hiệu quả của đơn vị.
 • Đề xuất tổ chức huấn luyện, đào tạo nâng cao kỷ năng quản lý cho cán bộ quản lý thuộc quyền bên trong hoặc bên ngoài công ty.
 • Có quyền đề xuất với Trưởng Phòng sản xuất và ban TGĐ các biện pháp giải quyết, xử lý các trường hợp nằm ngoài chức năng và quyền hạn được giao.
 • Đề nghị được tham gia các khóa đào tạo về kỷ năng quản lý để nâng cao năng lực làm việc.
 • Được quyền tạm đình chỉ việc sử dụng thiết bị không tuân thủ các chính sách của công ty.
 • Được truy cập thông tin theo phân quyền.
 • Được đề xuất các nội dung liên quan để hoàn thành trách nhiệm được giao.
 • Các quyền hạn khác theo chính sách công ty.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp cao Đẳng trở lên
 • Chuyên môn : Nắm vững quy trình sản xuất
 • Sức khỏe :  Tốt 
 • Phẩm chất : Có khả năng chịu áp lực công việc
 • Năng lực, sáng tạo, cẩn thận và cần cù
 • Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi
 • Giải quyết công việc nhanh và chính xác
 • Hoàn cảnh cá nhân : đáp ứng được yêu cầu thời gian làm việc

* Ưu tiên :

 • Kiến thức: Có kiến thức về ngành sợi, dệt
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất từ 03 năm trở lên
 • Kỷ năng: Vi tính sử dụng excel, word