Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

QC/QA Manager (Elastic Webbing Industry) - Working In Nhon Trach/TP QLCL Ngành Dệt Dây Thun -Premier Elastic VN

Job requirement

- Lead and manage a team of inspector in quality control and incoming quality control.- Quản lý nhóm trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm và đầu vào.- Fully incharge for quality control of receiving, manufacturing, customer complaints, and nonconformances.- Phụ trách toàn bộ chất lượng của việc giao nhận, sản xuất, khiếu nại của khách hàng và sự không phù hợp.- Troubleshoot, review and develop department’s function and each individual job description.- Giải quyết vấn đề, xem xét và phát triển chức năng phòng và mô tả mỗi công việc chuyên biệt.- Organise and plan department resources for fully utilization.- Tổ chức và lên kế hoạch để sử dụng toàn bộ nguồn lực của phòng.- Responsible for products’ quality improvement, monitor, data analysis, review and drive for corrective plan.- Phát triển chất lượng sản phẩm, kiểm tra, phân tích dữ liệu, xem xét và điều khiển theo kế hoạch chính xác.- Knowledge of ISO system and procedure.- Hiểu biết về hệ thống và quy trình ISO.- Quality data management and presentation.- Quản lý và trình bày dữ liệu chất lượng.

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành CÔNG NGHỆ DỆT MAY;/ Graduated in any engineering discipline, preferably in textile technology/textile engineering

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng ở các công ty cùng ngành, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt kim / At least 3 years experience in QC Management, preferably in textile weaving related industries

- Biết sử dụng vi tính và có thể sử dụng tốt tiếng Anh /Can use computer and speaking English

- Có trách nhiệm, cống hiến cho công việc và có thể làm việc thêm giờ do yêu cầu công việc / Dedicated, responsible, and able to work extra hours on initiative

- Có độ tuổi từ 35 trở lên và nhìn một cách chững chạc, chính chắn / Above 35 years old and look mature

- Possess strong leadership, positive interpersonal and able to communucate in English.- Khả năng lãnh đạo, quan hệ tốt và có thể giao tiếp tiếng Anh.- Able to interact with suppliers and customers- Có thể tác động qua lại với nhà cung cấp và khách hàng.- Innovative, result oriented and able to work independently under high pressure- Sáng kiến và có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao.

Ưu tiên cho ứng viên tại Nhơn Trạch hoặc đồng ý làm việc tại Nhơn Trạch / Preferably from Nhon Trach or able to move to Nhon Trach