To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

QA Assistant Manager (Long Thành)

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Thiết lập, theo dõi và duy trì thực hiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống an toàn thực phẩm như BRC, ISO…

Establish, monitor and maintain the implementation and improvement of quality management system and food safety system such as BRC, ISO…

Tổ chức theo dõi và đo lường hiệu quả của các quá trình trong hệ thống. Định kỳ tổng kết tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm tại công ty và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng lên ban giám đốc.

Organizations monitor and measure the effectiveness of the processes in the system. Periodically review the implementation of quality management system and food safety at the company and propose recommendations related to quality management to Board of Director.

Quan hệ với các đối tác bên ngoài về các vấn đề liên quan đến chất lượng.

Relations with external partners on issues related to quality.

Thiết lập, thực hiện & duy trì các quá trình cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, chất lượng hoạt động của nhà máy.

Establish, implement and maintain all necessary procedures of quality management system to ensure product quality and factory operation.

Hướng dẫn, đào tạo nhân viên cấp dưới thực hiện đúng qui trình, hướng dẫn cũng như mở rông nhận thức về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Guidance, training subordinates to comply processes, guidelines and expand their awareness of quality and food safety.

Theo dõi việc thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa đối với những vấn đề không phù hợp của sản phẩm hay của qui trình.

Monitoring the implementation of corrective and preventive actions for nonconforming of product or process.

Thu thập, phân tích đầy đủ các phản hồi của Khách hàng trên cơ sở đó thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức và cải tiến nhằm thoã mãn yêu cầu của Khách hàng.

Collect, analyze completely feedbacks from customer to push the organization to awareness development and improvement, driving to customer satisfraction.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đạt các cuộc đánh giá của khách hàng, bên thứ 3 hoặc của cơ quan chính quyền về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Coordinate with relevant departments to achieve the client's assessment, 3rd party audit or government inspection on quality and food safety.

Thực hiện những công việc được cấp trên giao.

Perform the task be required by superior.

Job requirement

Tốt nghiệp đại học hoặc trên/ Graduated university or higher.

Chuyên ngành hóa thực phẩm, công nghệ thực phẩm, sinh học…/ Food chemistry, Food technology, biology

Có hiểu biết và kinh nghiệm về quản lý chất lượng: HACCP, BRC, …/ Knowledge and experience about HACCP, BRC, ….

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương/ At least 3 years working experience in relevant position

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

http://olamgroup.com/ Number of employees: 4000

Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business operating... View more

QA Assistant Manager (Long Thành)

Công ty TNHH Olam Việt Nam