To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Project Planner

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Schedule Control of EPC Package

2. Document Control including correspondence document of EPC Package

3. Contract management to monitor and control compliance of requirements and obligations specifieAd in Contract of EPC Package.

4. Change management to monitor and control change management record of EPC Package.

5. Cost monitoring and report to update, report budget and payment summary of EPC Package

6. Interface management of EPC Package with other EPC packages

7. Coordination and update the summary status of permits and certificates of EPC Package

8. Coordinate and support engineering management of EPC Package

9. Coordinate and support procurement management and the custom formality of EPC Package

10. Coordinate and support construction management of EPC Package

11. Project Turnover management to monitor and control project turnover management summary of EPC Package.

Job requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1.    Bachelor in Mechanical Engineering or related fields

2.    Work Experience minimum  4-8 years

3.    Experience in Project management

4.    Having experience in Petrochemicals, Oil & Gas is advantage.

Lưu ý khi nộp CV:

 • CV phải theo định dạng word và bằng Tiếng Anh.
 • Trong CV phải có hình ảnh thẻ của ứng viên, ngày tháng năm sinh của ứng viên
 • Trong CV phải có năm học bắt đầu và năm tốt nghiệp hệ đại học, tên trường đại học, Ngành học tốt nghiệp.
 • Trong CV phải ghi rõ tháng/ năm bắt đầu làm việc và tháng/năm kết thúc làm việc tại các Công ty, chi tiết công việc đã và đang làm tại từng công ty. ( Thời gian làm việc phải xếp từ hiện tại trở về quá khứ)

THÔNG TIN KHÁC

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 27 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

www.longsonpetro.com Number of employees: 830

         Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP), a company incorporated in the Socialist Republic of Vietnam, has been... View more

Project Planner

Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn