English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Procurement Specialist (Nhân Viên Mua Hàng)

Mô tả công việc

1. Sub-contractor performance monitoring :

(Giám sát năng lực nhà thầu phụ, NCC dịch vụ)

o Set-up, improve KPI of sub-contractor

(Thiết lập, cải tiến KPI của nhà thầu phụ, NCC dịch vụ)

o Monitor KPI and report the KPI result to management

(Giám sát và báo cáo kết quả KPI định kỳ đến các cấp quản lý)

2. Sub-contractor’s contract management, quotation and costs control

(Phụ trách/ quản lý hợp đồng, báo giá với nhà thầu phụ, NCC và quản lý chi phí liên quan)

3. Procurement and purchasing performance

(Thực hiện các thủ tục theo quy trình mua hàng)

4. Feasibility study related new service support

(Nghiên cứu tính khả thi liên quan đến các hoạt động hỗ trợ khác)

Yêu cầu công việc

1) Experience

• Logistics field 

(Có kinh nghiệm làm việc về Logistics)

• Purchasing field 

(Có kinh nghiệm liên quan về mua hàng)

2) Specific skills

• KPI setting, statistics and analyses 

(Kỹ năng thiết lập, thống kê, phân tích chỉ số KPI)

3) Other skills

• Fluent in English  

(Sử dụng thành thạo tiếng anh)

• Work under high-preasures 

(Có khả năng làm việc dưới áp lực cao)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép