To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

PIA - Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính

Công ty CP Tập đoàn FLC
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Annual Leave

Job requirement

- Điều hành, quản trị hoạt động tài chính - kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc Phòng Kế toán Tài chính.

- Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…

- Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.

- Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Tổng Giám đốc.

- Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.

- Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

- Cập nhật các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.

- Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn, trung và dài hạn.

- Quản lý và đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế,... các hoạt động về tài chính, kế toán của công ty.

- Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty. Kiểm soát mảng giá thành hàng hóa, ngân sách công ty.

- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

- Thực hiện rà soát kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp của từng nghiệp vụ khi vào sổ kế toán.

- Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế….liên quan đến nghiệp vụ tài chính - kế toán.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.

Company Overview

Công ty CP Tập đoàn FLC

http://career.flc.vn Number of employees: 10000 - 4990

FLC Group là tập đoàn kinh tế gồm 16 đơn vị thành viên hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực. Các mảng hoạt động chính của Tập đoàn bao gồm: đầu tư phát... View more

PIA - Phó Trưởng Phòng Kế toán Tài chính

Công ty CP Tập đoàn FLC