Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Phó Phòng Thu hồi nợ tại nhà

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
Ngày cập nhật: 10/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

- Phối hợp xây dựng các kế hoạch - định hướng - chiến lược thu hồi nợ tại nhà và đảm bảo hoạt động thu hồi nợ của Phòng thu hồi nợ tại nhà được triển khai theo đúng những kế hoạch - định hướng - chiến lược đề ra.
- Theo dõi, đôn đốc, giám sát Phòng thu hồi nợ tại nhà thực hiện xử lý, thu hồi nợ theo đúng quy định của công ty;
- Cập nhật và báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thu hồi nợ tại nhà theo định kỳ tháng/quý/năm hoặc theo yêu cầu của Cấp có thẩm quyền)
- Xây dựng/ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy trình - quy định về hoạt động thu hồi nợ tại nhà và kiểm soát chất lượng thu hồi nợ tại nhà, đảm bảo hiệu quả về hoạt động và công tác phòng chống gian lận theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền
- Thiết lập, duy trì mối quan hệ giữa Công ty với các Đơn vị trong hệ thống và/ hoặc với các cơ quan chức năng, các tổ chức khác có liên quan để phục vụ công tác xử lý và thu hồi nợ đạt hiệu quả.
- Phối hợp Phòng Tuyển Dụng tuyển dụng đủ nhân sự cho Phòng Thu hồi nợ tại nhà.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp có thẩm quyền

Giới thiệu về công ty

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei

https://mcreditjobs.com Tổng số nhân viên: > 3000

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày... Xem thêm

Phó Phòng Thu hồi nợ tại nhà

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei