Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Phó phòng Quản lý cơ sở nhà, đất

Công ty CP Tập Đoàn T&T
Ngày cập nhật: 08/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Health checkup, Annual Leave

Mô tả công việc

  • Tổ chức công tác lập kế hoạch tổng thể dài hạn, trung hạn, ngắn hạn để phát triển các cơ sở nhà đất theo phân công phụ trách đúng mục tiêu, chiến lược của Tập đoàn.

- Xác lập mục tiêu, giao nhiệm vụ, kế hoạch triển khai các cơ sở nhà đất cho các Ban, CTTV tổ chức thực hiện.

- Giám sát, đôn đốc, điều phối công tác xây dựng, kế hoạch triển khai các cơ sở nhà đất để đảm bảo kế hoạch chi tiết của các Ban/CTTV xây dựng đáp ứng đúng theo mốc thời gian cần hoàn thành dự án do Lãnh đạo TĐ đã xác lập và chỉ đạo.

- Rà soát, phân tích tính khả thi của Kế hoạch: làm rõ mục tiêu, kết quả; nguồn lực (con người, tài chính); cơ sở pháp lý thực hiện từng đầu mục công việc.

- Phát hiện các rủi ro trong nội dung kế hoạch của các Ban, CTTV; cảnh báo và đưa ra phương án xử lý rủi ro trình Lãnh đạo phê duyệt.

- Giao chỉ tiêu Kế hoạch năm cho các Ban, CTTV; triển khai công tác ký cam kết thực hiện mục tiêu, kết quả Kế hoạch năm.

  • Tham gia xây dựng tài liệu quy trình, hướng dẫn và hệ thống biểu mẫu quản lý cơ sở nhà đất thực hiện cho công tác lập kế hoạch; hướng dẫn, đào tạo các Ban, CTTV phương pháp lập kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện, phương pháp tìm hiểu pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực BĐS.
  • Đánh giá các nhân sự được lựa chọn tham gia các dự án (về số lượng, chất lượng, chuyên môn phù hợp theo quy mô và tính chất dự án).
  • Cùng với Ban Pháp chế BĐS xây dựng hệ thống cập nhật thường xuyên các dữ liệu và tài liệu tổng hợp kiến thức về pháp luật, chính sách liên quan đến lĩnh vực BĐS, phân tích sự thay đổi của các chính sách, văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực BĐS.
  • Tham mưu cho Giám đốc ban, Ban PTDA, Lãnh đạo Tập đoàn các phương pháp triển khai công việc theo hệ thống chính sách pháp luật mới điều chỉnh/ban hành.
  • Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các Ban/CTTV đã được Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt, đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công việc.
  • Lập báo cáo, phân tích rủi ro, đề xuất giải pháp về việc tổ chức thực hiện của các Ban/CTTV lên Lãnh đạo Tập đoàn theo tuần/tháng/quý/năm và báo cáo đột xuất ngay khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.
  • Phối hợp với các cá nhân, đơn vị có liên quan theo sự phân công của trưởng phòng giải quyết các công việc phát sinh, vấn đề vướng mắc, rủi ro liên quan tới kiểm soát kế hoạch, tiến độ các dự án theo từng thời kỳ. Tổng hợp các ý kiến và phân tích, đưa ra đề xuất giải quyết trình lãnh đạo Phòng, Ban xem xét.
  • Thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tập đoàn/ Lãnh đạo Ban giao

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Tập Đoàn T&T

https://ttgroupjobs.com Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Tập đoàn T&T là Tập đoàn kinh tế hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực: Công nghiệp, Tài chính, Bất động sản, Thể thao, Xuất nhập khẩu. Với hơn 60 đơn... Xem thêm

Việc làm tương tự

Phó phòng Quản lý cơ sở nhà, đất

Công ty CP Tập Đoàn T&T