English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Phó Giám Đốc

Mô tả công việc

Khách hàng của Harvey Nash là nhà cung cấp các sản phẩm thép công nghiệp và gia công các sản phẩm từ thép hàng đầu Việt Nam, đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Phó Giám đốc, làm việc tại Vĩnh Long, chịu trách nhiệm thực hiện:

1. Hoạch định

 • Lập kế hoạch, chiến lược ngắn, trung, dài hạn bao gồm: kinh doanh - thị trường, Marketing, sản phẩm, nhân sự, hiệu quả kinh doanh … nhằm triển khai thực hiện định hướng chiến lược phát triển của HĐQT.
 • Xây dựng chỉ tiêu cho các phòng ban đảm bảo hoàn thành mục tiêu của Công ty phù hợp với chiến lược, kế hoạch chung đã được HĐQT thông qua.

2. Quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh

 • Phân tích thông tin thị trường, khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh; đề ra được những biện pháp và triển khai thực hiện nhằm phát triển thị trường, khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Dự báo xu hướng, nhu cầu của thị trường và sản phẩm nhằm định hướng cho sản xuất kinh doanh trung, dài hạn.
 • Xây dựng, điều hành và quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất kinh theo các chỉ tiêu do HĐQT đề ra
 • Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt sản xuất động kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành.
 • Xây dựng và thực hiện tái cơ cấu sản xuất và kinh doanh nhằm phát triển vượt bậc theo định hướng của HĐQT.

3. Quản lý công tác tài chính, kế toán

 • Tổ chức xây dựng ngân sách, định mức chi phí và quản lý các hoạt động tài chính kế toán phù hợp với quy định của công ty và pháp luật.
 • Bảo toàn và gia tăng vốn chủ sở hữu

4. Quản lý nguồn nhân lực/nhân sự

 • Tổ chức xây dựng cơ chế lương, chế độ phúc lợi và kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của công ty.
 • Điều hành, kiểm soát, đánh giá nguồn nhân lực hiệu quả, công bằng, minh bạch, tạo động lực cho nhân viên.
 • Xây dựng, triển khai và phát triển văn hóa Công ty theo từng nội dung vào các giai đoạn phát triển cụ thể của Công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT
 • Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT các kết quả hoạt động.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, QTKD, Marketing, Thương mại, Cơ khí, hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
 • 5 năm kinh nghiệm tại vị tri tương đương (mạnh về phát triển kinh doanh).
 •  Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán các sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí hoặc sản xuất liên quan đến cơ khí.