To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PHỤ TRÁCH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HDBank
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1. Lập kế hoạch kinh doanh/ngân sách phù hợp định hướng của cụm chi nhánh từng thời kỳ; Tham vấn cho Giám đốc chi nhánh các vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh doanh tại cụm chi nhánh.

2. Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động hàng ngày của chi nhánh/cụm chi nhánh:

  • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh tại cụm chi nhánh.
  • Phát triển kinh doanh mảng KHDN thông qua việc duy trì khách hàng cũ và trực tiếp phát triển khách hàng mới.
  • Quản lý, đôn đốc đội ngũ phát triển kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu được giao.
  • Kiểm soát lại các tờ trình, báo cáo.
  • Hỗ trợ các CBNV hoàn thành chỉ tiêu.
  • Phê duyệt hồ sơ vay theo quy định.

3. Quản lý Nhân sự cụm chi nhánh:

  • Quản lý nhân sự trực tiếp: Giao chỉ tiêu cho CBNV theo quy định; Đánh giá hoàn thành công việc; Đề xuất và tham gia vào qui trình tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, chế độ, phúc lợi, đào tạo…
  • Quản lý nhân sự không trực tiếp: Phê duyệt và hỗ trợ các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc theo yêu cầu phát sinh.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PHỤ TRÁCH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HDBank