To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

NV Kỹ Thuật Sản Xuất - Đóng Gói / Production Technician - Packaging (Nhà Máy Hà Nội)

Heineken Vietnam Brewery
Updated: 22/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Xe đưa đón
  • Đồng phục
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Operating and performing tasks in aligned with the regulations, rules of the safety and participating in implementing safety, LOTO, improvement activities to maintain a safe environment in the working responsibility.

- Vận hành và thực hiện các công việc theo đúng qui định, nội qui an toàn lao động và tham gia thực hiện các hoạt động cải tiến.

- Implementing quality checks to ensure product quality and process conditions in aligned with quality standards, regulations, procedures and participating improvement actions & activities to prevent quality problems on the packaging line.

- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Operating all machines/equipment of lines in packaging based on the WIs SOPs, SDs,… and full fill record to ensure the operations are done properly. Contribute to improvement activities in the packaging process to achieve the equipment/line performance.

- Vận hành tất cả máy móc, thiết bị của dây chuyền đóng gói dựa trên WIs, SOPs...

- Executing and involving in activities & UPS Improvement/AM teams, CILT 5S, Shop floor excellence, Visual Management…actively to ensure all, machines/ equipment and workplace compliance with standard requirements and optimize to improve machine and workplace performance.

- Thực hiện và tham gia vào các hoạt động & nhóm Cải tiến UPS/ AM, CILT 5S, Quản lý shop floor, Quản lý trực quan… tích cực để đảm bảo tất cả, máy móc / thiết bị và nơi làm việc tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn và tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất của máy móc và nơi làm việc.

- Implementing basic maintenance tasks (CM & PM) according to standards, procedures and actively participating in some TPM improvement activities, (RCFA, Minor stops, breakdown reduction…) to safeguard all machines/equipment.

- Thực hiện bảo trì cơ bản theo tiêu chuẩn, qui trình.

- Participating in the overhaul activities to ensure the longevity for all machines/ equipment.

- Tham gia các hoạt động đại tu nhằm đảm bảo tuổi thọ cho toàn bộ máy móc, thiết bị.

- Ensuring all activities in shift must be recorded and reported accurately and timely to superiors and to other operators of the next shift to follow.

- Đảm bảo các hoạt động trong ca phải được ghi chép và báo cáo chính xác, kịp thời cho cấp trên và các nhân viên vận hành khác của ca sau cùng theo dõi.

- Must be able to trace back data for weekly & monthly report.

- Có thể truy xuất dữ liệu để làm báo cáo hàng tuần/tháng.

Job requirement

- University/ College graduate in Mechanical/Electrician

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Cơ khí/ Điện.

- Reading and comprehension the Technical English terms

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

- Being good in computer skill (Ms.Word, Ms.Excel..)

- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt (Ms.Word, Ms.Excel…)

- Having 1 year of experience in operation and maintenance is a plus

- Có 01 năm kinh nghiệm vận hành máy/ bảo trì là điểm cộng

- Careful, hardworking, high disciplined awareness

- Cẩn thận, chăm chỉ, ý thức kỷ luật cao

- Problem solving & Analysis skills

- Kỹ năng xử lý tình huống, phân tích dữ liệu

- Good Behavior, Collaboration

- Thái độ tốt, hợp tác với đồng nghiệp

- Prefer candidates who live near the company (Thuong Tin District) to better handle the problem in task.

- Ưu tiên ứng viên ở gần nhà máy (Huyện Thường Tín).

- Work in shift.

- Làm việc theo ca.

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Heineken Vietnam Brewery

https://heinekenvietnamcareers.com/ Number of employees: 1500 - 2000

Heineken Vietnam Brewery, was established on December 9th, 1991 by Saigon Trading Group (SATRA) and Asia Pacific Breweries Ltd. (APBL) – now Heineken Asia... View more

NV Kỹ Thuật Sản Xuất - Đóng Gói / Production Technician - Packaging (Nhà Máy Hà Nội)

Heineken Vietnam Brewery