Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Nhân viên y tế

Job requirement

TRÁCH NHIỆM CHÍNH NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN/PRIMARY RESPONSIBILITIES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO

- Tổ chức việc khám sức khoẻ định kỳ hàng năm theo qui định của Công ty;

Organizing annual health checks according to the regulations of the company;

- Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ cho nhân viên công ty;

Checking health for employees of the company;

- Hàng tháng lập dự trù thuốc duyệt mua;

Make monthly plan to purchase medicine;

- Lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty;

Set up monitor book and follow delivery medicine daily;

- Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.

Monitor the amount of medicine and delivery medicine to cabinet daily;

- Hàng tháng tổng kết tình hình sử dụng thuốc, thanh quyết toán thuốc;

Monthly review of drug use and payment;

- Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty;

Set up monitor book and follow the disease situation in the company;

- Khi có công nhân viên ốm đau ,tai nạn nhẹ thực hiện sơ cấp cứu tại chỗ, băng bó vết thương; khi có trường hợp nặng, chuyển đến TTYT gần nhất;

When there are employees sick, minor accidents to perform first aid on the spot, bandages wound; When severe cases refer to the nearest medical center;

- Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh lây lan, đặc biệt vào các mùa dịch;

Carry out propaganda campaigns on hygiene, epidemic prevention, especially in epidemic seasons;

- Kiểm tra VSATTP căng tin hàng ngày;

Inspection of food safety and hygiene daily;

- Báo cáo tai nạn lao động, bệnh hàng tháng cho Phòng Nhân sự, Ban giám đốc;

Monthly report on occupational accidents and sickness to HR dept, Board of Directors;

- Và các công việc khác được phân công từ cấp trên;

And other jobs are assigned from upper management;

Job requirement

-       Có bằng y sỹ, điều dưỡng. (ưu tiên có chứng chỉ hành nghề)

Have a degree in nursing or a doctor.

-       Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm việc trong các công ty sản xuất.

Prefer have at least one year of experience working in manufacturing companies.

-       Trung thực, nhanh nhẹn, siêng năng, nhiệt tình với công việc.

Honest, agile, diligent, enthusiastic with work.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép