Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Nhân Viên QC Xưởng Trứng

GreenFeed Việt Nam
Ngày cập nhật: 21/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Kiểm tra, đánh giá chất lượng Trứng nguyên liệu, bao bì... trước, trong quá trình sản xuất và quá trình lưu kho

Kiểm tra, đánh giá chất lượng trong quá trình thử nghiệm nguyên vật liệu mới hoặc dây chuyền mới thay thế…

Kiểm tra, giám sát quá trình đảm bảo ATTP, ATSH trong qúa trình sản xuất.

Kiểm tra, giám sát quá trình đảm bảo hệ thống hoạt động đúng các qui trình hướng dẫn SSOP, GMP, HACCP, 5S, ISO22000…

Đề xuất xây dựng và cập nhật tiêu chuẩn cho nguyên vật liệu, thành phẩm…

Đề xuất xây dựng và cập nhật các hướng dẫn, phương pháp kiểm tra cho nguyên vật liệu, thành phẩm…

Lập báo cáo và ghi chép các biểu mẫu kiểm soát chất lượng tại các công đoạn được phân công phụ trách.

Báo cáo, xử lý các vấn đề phát sinh sản phẩm không phù hợp, sự không phù hợp.

Lập kế hoạch thực hiện công việc hàng tuần, báo cáo công việc cho trưởng bộ phận hàng ngày/tuần/tháng

Tham gia hội đồng cảm quan đánh giá chất lượng sản phẩm khi có yêu cầu.

 

Giới thiệu về công ty

GreenFeed Việt Nam

http://greenfeedcareers.com Tổng số nhân viên: > 2000

Nhân Viên QC Xưởng Trứng

GreenFeed Việt Nam