To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên QC

GreenFeed Việt Nam
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Job requirement

Mô tả công việc:
- Kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm tại tất cả các công đoạn 
- Lập biên bản sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất và đề xuất các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp.
- Đảm bảo sản phẩm được kiểm soát 100% tại các công đoạn.

Company Overview

GreenFeed Việt Nam

http://greenfeedcareers.com Number of employees: > 2000

Nhân viên QC

GreenFeed Việt Nam