English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Mô tả công việc

- Phụ trách kế toán thuế( Lập các báo cáo thuế theo quy định).

- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.

- Tính lương cho CBNV theo quy chế tiền lương.

- Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ...hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

- Kiểm kê tài sản cố định đình kỳ.

- Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ trả trước, trích trước hàng tháng.

- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến Hành chính văn phòng: văn thư lưu trữ, quản lý tài sản, thiết bị của văn phòng...

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Kế toán có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, từng làm kế toán thuế tại Công ty làm về nghành hàng FMCG từ 01 năm trở lên.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương