To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Nhân viên Kế toán

Geodis Vietnam Company Ltd
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

CL Finance support:

· Collect the details data of Warehouse/Contract Logistic (CL) activities (related to cost/revenue control) to support the billing to customers./Thu thập dữ liệu chi tiết của các hoạt động Kho / Hợp đồng Logistic (liên quan đến kiểm soát chi phí / doanh thu) để hỗ trợ việc lập hóa đơn cho khách hàng.

· Check the volume of IB/OB/Inventory/Resources of Geodis vs the volume of suppliers/customers./ Kiểm tra khối lượng nhập/ xuất / tồn kho / Nguồn lực của Geodis so với khối lượng của nhà cung cấp / khách hàng.

· Review CL’s monthly billing to customers./ Xem lại việc thanh toán hàng tháng của CL cho khách hàng.

· Support for physical check fixed assets at warehouse./ Hỗ trợ kiểm tra thực tế TSCĐ tại kho.

· Weekly sending reports about WH activities (related to Finance) to direct supervisor and Financial Controller./ Hàng tuần gửi báo cáo về các hoạt động WH (liên quan đến Tài chính) cho người giám sát trực tiếp và Kiểm soát viên tài chính

· Ensuring all Warehouse/Contract Logistic reports (related to Finance) that correctly reflect the current activities./ Đảm bảo tất cả các báo cáo Kho / Hợp đồng Hậu cần (liên quan đến Tài chính) phản ánh chính xác các hoạt động hiện tại

· Other tasks assigned by direct supervisor or Financial Controller./ Các nhiệm vụ khác được giao bởi người giám sát trực tiếp hoặc trưởng phòng tài chính.

CL inventory support/ Hỗ trợ hàng tồn kho:

· Support WH managers (BD&BN) to manage the inventory report & cycle count report to improve inventory accuracy./ Hỗ trợ người quản lý kho (Bình Dương & Bắc Ninh) quản lý báo cáo hàng tồn kho & báo cáo số lượng chu kỳ để cải thiện độ chính xác của hàng tồn kho.

· Join CL monthly meeting to review the inventory & cycle count report with WH managers (BD&BN) and make reports to National CL Manager on the inventory/cycle count of all locations./ Tham gia cuộc họp kho hàng tháng để xem xét báo cáo số lượng hàng tồn kho & chu kỳ với các nhà quản lý kho và báo cáo cho Trưởng Phòng về số lượng hàng tồn kho / chu kỳ của tất cả các địa điểm.

- Report to National CL Manager if there’s any potential risk related to inventory control./ Báo cáo cho Trưởng Phòng nếu có bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào liên quan đến việc kiểm soát hàng tồn kho.

Job requirement

 • Bachelor/ College degree in Accounting/ Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng chuyên ngành kế toán. 
 • At least 2-3 year- experience working in Accounting/ Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán. 
 • Computer literate with good Excel/ Có kiến thức tốt về Excel.
 • Carefully in working with numbers and details information/ Cẩn thận với số liệu và chi tiết. 
 • Team-work and open communication/ Có tinh thần làm việc nhóm & giao tiếp tốt.
 • Can be work under high pressure/ Có thể làm việc với áp lực. 

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Geodis Vietnam Company Ltd

www.geodis.com Number of employees: 100-499

GEODIS is a Lead Logistics Provider who manages our customers’ supply chain by providing end-to-end solutions enabled by our infrastructure, our people,... View more

Nhân viên Kế toán

Geodis Vietnam Company Ltd