English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - CÔNG TY XUẤT KHẨU GẠO VÀ THỰC PHẨM

Mô tả công việc

1. Trách nhiệm :– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.– Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.– Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.– In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu cầu công việc

2.Quyền hạn :–       Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai

3.Quan hệ :–          Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ–          Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.–          Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.–          Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

4.Tiêu chuẩn yêu cầu : –       Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.–       Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.–       Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .–       Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.–       Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty–       Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Đầy đủ/ Trên Luật