English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Nhân viên Kế hoạch sản xuất/ Nhân viên Cung ứng/ Nhân viên Kế toán

Mô tả công việc

1. Nhân viên Kế hoạch - Sản xuất

-  Chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất sản phẩm hàng ngày, tuần, tháng;
- Phối hợp với Ban Quản đốc nhà máy triển khai và theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo kế hoạch đề ra;
- Phối hợp với Bộ phận Cung ứng theo dõi tiến độ giao hàng để đảm bảo kế hoạch đề ra.

2. Nhân viên Cung ứng

Chịu trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hàng tồn kho, tính toán hiệu quả của đơn đặt hàng từ đơn vị kinh doanh của Công ty, Tập đoàn;
- Phối hợp với Bộ phận Kho soạn hàng và giao hàng theo đúng số lượng và thời gian đã ký kết trên đơn hàng;
- Theo dõi việc giao hàng từ kho đến lúc kết việc giao hàng cho khách;
- Phối hợp với Phòng Kế toán – Tài chính theo dõi công nợ của khách hàng;
- Tổng hợp số liệu cung ứng hàng ngày báo cáo cho Trưởng/ Phó phòng.

3. Nhân viên Kế toán

-         Tham mưu cho Kế toán trưởng về giải quyết công nợ, các khoản vay, huy động vốn,...;

-         Theo dõi, kiểm tra dự toán, quyết toán, thanh toán cho các hợp đồng cải tạo, nâng cấp các cơ sở hạ tầng toàn Công ty. Lập các báo cáo tình hình thực hiện theo từng hạng mục công trình tương ứng với từng hợp đồng một cách kịp thời;

-         Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập hàng, tiêu thụ hàng, công nợ của các đơn vị trực thuộc;

-         Lập các báo cáo dự thu và dự chi của các đơn vị trực thuộc;

-         Theo dõi tình hình vay và trả nợ vay ngân hàng của toàn Công ty cũng như từng dự án vay cụ thể;

-         Lập báo cáo kinh doanh của các đơn vị trực thuộc theo tuần, tháng, quý, năm; 

Yêu cầu công việc

- Có trình độ Đại học chuyên ngành Kinh tế; 
- Có Chứng chỉ ngoại ngữ Toeic 450 trở lên;
- Có Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên.