English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Lĩnh vực quản lí chi phí (TMĐT - Đấu thầu - Thanh quyết toán)

Mô tả công việc

1. Công tác Tổng mức Đầu tư:

- Lập và thẩm định phương án TMĐT căn cứ trên yêu cầu, chủ trương của các Đại điện Chủ đầu tư và Lãnh đạo tập đoàn

- Quản lý và điều phối, theo dõi công tác lập TMĐT, điều chỉnh TMĐT. Tham mưu và cảnh báo về rủi ro và các vấn đề ảnh hưởng và thay đổi TMĐT của dự án

- Phối hợp với các Phòng/ Ban liên quan lập Kế hoạch và triển khai chi tiết công tác lập TMĐT quản lý tiến độ, chất lượng công tác lập TMĐT

- Đưa ra và đảm bảo các Phương pháp lập TMĐT; Phân chia gói thầu theo đúng Quy trình, Chất lượng và Tiến độ

- Phối hợp với BQLDA trong công tác tổ chức thực hiện lập sản lượng và chi phí xây dựng theo năm

- Cập nhật suất đầu tư, chi phí xây dựng các dự án trong ngành

2. Công tác Đấu thầu:

- Tổ chức và điều phối các hoạt động liên quan đến công tác đấu thầu, lập kế hoạch đấu thầu các dự án của Tập đoàn, đảm bảo cho công tác đấu thầu được thực hiện có hiệu quả và xuyên suốt theo Quy trình của Tập đoàn và Quy định Nhà nước

- Phối hợp với các Phòng/Ban/Bộ phận liên quan (Tổng mức đầu tư, BQLDA, VPCT, Pháp chế, Tài chính..) điều phối và tổ chức công tác lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, xét thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị, tư vấn, hàng hóa và các gói thầu khác liên quan đến từng mảng chuyên môn (Cơ điện, Nội thất…)

- Tổ chức, điều phối công tác theo dõi tiến độ chào giá từ các nhà thầu. Phối hợp các phòng ban bộ phận liên quan làm rõ hồ sơ mời thầu cho Nhà thầu (nếu có) cho các gói thầu dự án

- Tổ chức và điều phối công tác tiếp nhận hồ sơ dự thầu, tổ chức mở thầu; tổng hợp, phân tích, so sánh chào giá từ các nhà thầu làm căn cứ đệ trình phê duyệt gói thầu

- Tham gia thương thảo Hợp đồng với nhà thầu; Lập Hợp đồng và trình phê duyệt Hợp đồng liên quan đến đầu tư xây dựng

- Điều phối công tác bóc tách và kiểm tra khối lượng hồ sơ thiết kế, thanh toán, quyết toán, đấu thầu, lập dự toán

- Điều phối công tác tính toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng

- Quản lý chung về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của các Chi nhánh tại các dự án; Định kỳ tổ chức kiểm tra tại dự án hoặc vùng, miền

3. Công tác Thanh quyết toán:

- Tư vấn cho Tổng Giám đốc và Lãnh đạo Tập đoàn các vấn đề về kiểm soát chi phí trong giai đoạn thanh quyết toán và quyết toán dự án

- Tổ chức, thẩm định, hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đối với các Ban Quản lý Dự án/ Đơn vị thành viên

- Kiểm tra, phân tích vật tư theo định mức xây dựng và thực tế triển khai, phục vụ kiểm soát vật tư do bên giao thầu cấp (thường gọi là vật tư A cấp) theo Quy định Tập đoàn

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư của Tập đoàn

- Kiểm tra sự bất hợp lý giữa thực tế thi công và hồ sơ thanh quyết toán (nếu cần)

- Kiểm tra kế hoạch tạm ứng, thanh quyết toán, hồ sơ tạm ứng, thanh toán và quyết toán từ các Ban Quản lý Dự án/ Đơn vị TVSG theo Quy trình thanh quyết toán, Quy định của pháp luật hiện hành, trước khi trình Lãnh đạo Tập đoàn/ Lãnh đạo Công ty phê duyệt

- Phối hợp với các Tổng thầu thuộc Sun Group trong việc lập/ hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với các hợp đồng Tổng thầu

- Lập hồ sơ thanh/ quyết toán Tư vấn chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng dự án do Công ty thực hiện

- Lập Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

- Chủ trì, phối hợp với Đơn vị thành viên có liên quan trong công tác xây dựng Quy trình, Quy định, Hướng dẫn... phục vụ công tác kiểm soát chi phí trong quá trình thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình của Tập đoàn

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban và các bên liên quan của công ty nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Yêu cầu công việc

1. Về trình độ:

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: xây dựng/ kinh tế xây dựng/Giao thông vận tải/Thủy lợi/ Kiến trúc/ Cơ điện (Cơ, Nhiệt, điện, điện lạnh, điện tử viễn thông,.).

- Chứng chỉ - chứng nhận

Kỹ sư Định giá

Chứng nhận các khóa học: Định giá BĐS, đánh giá dự án đầu tư, nghiệp vụ về đấu thầu,...là 1 lợi thế.

- Vi tính văn phòng thành thạo, đặc biệt thành thạo các phần mềm Dự toán.

2. Về kinh nghiệm:

- Ít nhất trên 10 năm kinh nghiệm trong chuyên môn

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.