Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Land Acquisition Manager (Quản Lý Thu Hồi Đất Đai Dự Án)

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management
Ngày cập nhật: 23/02/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

On behalf of UPC Vietnam, you will be responsible for, and the central driver of, successful Land acquisition of one or multiple wind and solar projects including manage land plan and acquisition, create land management plan within the agreed timeframe and financial constraints.

Thay mặt UPC Việt Nam chịu trách nhiệm và thực hiện quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả cho một hoặc nhiều dự án năng lượng gió và mặt trời, bao gồm: quản lý việc lên kế hoạch quản lý sử dụng đất đai, lên sáng kiến cho kế hoạch quản lý đất đai trong khuôn khổ thời gian cho phép và giới hạn về tài chính.

The role requires initiative, self-reliance, and management of multiple functions and departments internally and externally.

Vai trò này đòi hỏi sự sáng tạo, tự lực, quản lý được nhiều chức năng công việc cũng như làm việc với các bộ phận bên trong và bên ngoài.

Responsibilities/Trách nhiệm

 • Overall responsible to lead and manage land development for the assigned project(s).
 • Chịu trách nhiệm tổng thể trong việc dẫn dắt và quản lý tất cả việc phát triển đất đai theo các dự án được giao.
 • Meet with community members and government officers to communicate project land acquisition status and process.
 • Gặp gỡ các thành viên cộng đồng và các viên chức chính phủ để trao đổi về tình hình và qui trình trưng dụng đất dự án
 • Develop and comply with land budget.
 • Phát triển và tuân thủ ngân sách đất đai
 • Create, prepare, plan, and submit all applications required for the development of the project.
 • Lên sáng kiến, chuẩn bị, lập kế hoạch, và đệ trình tất cả các hồ sơ cần thiết cho việc trưng dụng đất phát triển dự án.
 • Responsible for creating land acquisition schedule and reporting regularly on status of the schedule.
 • Chịu trách nhiệm lên sáng kiến cho kế hoạch trưng dụng đất và báo cáo thường xuyên về tình trạng tiến độ.
 • Liaise with and manage consultants and contractors working to support the development of the project(s) in their various fields.
 • Liên lạc và quản lý các bên tư vấn và nhà thầu trên các lĩnh vực công việc mà họ đang thực hiện để hỗ trợ phát triển các dự án.
 • Work with the Engineering and Design department to effectively site turbines and solar arrays to ensure maximum efficiency, while complying with all required regulations.
 • Làm việc với bộ phận Kỹ Thuật và Thiết Kế để lắp đặt các trụ tuabin và các tấm năng lượng mặt trời sao cho đảm bảo hiệu quả tối đa, đồng thời tuân thủ tất cả các quy định yêu cầu.
 • Prepare and create documentation for the project under IFC Performance standards, along with various other departments.
 • Cùng với các phòng ban khác chuẩn bị và tạo tài liệu cho dự án theo đúng các tiêu chuẩn IFC.
 • Key point of contact for government personnel regarding the project.
 • Là người liên hệ chính với viên chức chính phủ liên quan đến dự án.
 • Co-ordinate with community relations officer to create land management plan that meets IFC (International standards on land development) standards for land development
 • Kết hợp với nhân viên quan hệ cộng đồng lên sáng kiến cho kế hoạch quản lý đất đai sao cho phù hợp tiêu chuẩn IFC (Tiêu chuẩn quốc tế về phát triển đất đai) để phát triển đất đai.
 • Perform knowledge sharing in order to enhance the professional development within the organization.
 • Chia sẻ kiến thức nhằm đẩy mạnh sự phát triển chuyên nghiệp trong tổ chức.
 • Various other tasks requested by management.
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của ban quản lý.

Yêu cầu công việc

 • University Degree in Land Management, or wide Land Management experience;
 • Bằng đại học về Quản Lý Đất Đai hoặc có kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong ngành nghề này;
 • Minimum of 5 year- successful experience within the land acquisition, understanding the land law;
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thành công trong ngành quản lý sử dụng đất đai, hiểu luật đất đai;
 • Experience in working with governmental departments in obtaining LARB;
 • Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước để đạt được LARB;
 • Experience in managing and leading teams, across different departments;
 • Có kinh nghiệm về quản lý là dẫn dắt đội nhóm, và các đội ngũ liên đới của các bộ phận khác;
 • Frequent travel required;
 • Đi công tác thường xuyên;
 • Ability to prioritize and manage multiple tasks;
 • Có Khả năng ưu tiên và quản lý nhiều công việc;
 • Have working experience in land acquisition is required
 • Có kinh nghiệm làm việc trong ngành quản lý sử dụng đất đai
 • Have working experience in managing construction contractors
 • Có kinh nghiệm trong việc quản lý nhà thầu xây dựng
 • Excellent English and Vietnamese verbal and written skills;
 • Yêu cầu kỹ năng nói, viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt;
 • Experience in working in a multicultural environment;
 • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa;
 • Capable of creating and executing a development plan with general oversight from management;
 • Có khả năng sáng tạo và thực hiện kế hoạch quản lý sử dụng đất dưới sự giám sát chung từ cấp quản lý;
 • High proficiency in MS Office Software (Word, Excel, Outlook and Power Point, Project) required; 
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Outlook và Power point, Project);
 • Excellent communication skills, personable, team player.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, lịch sự, có tinh thần đồng đội.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Bachelor
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management

https://www.upcrenewables.com/

UPC Renewables Group, a leading worldwide Renewable Developer with over Twenty years of Global experience pioneering and building world class wind and solar... Xem thêm

Land Acquisition Manager (Quản Lý Thu Hồi Đất Đai Dự Án)

Công ty TNHH UPC Renewables Vietnam Management