To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ sư trưởng phòng Hiệu chuẩn- Chief of Calibration engineer

Công Ty TNHH IS Korea Rental Vina
Updated: 13/01/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Assisting the BOD in setting up, perfecting and managing the calibration center.
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thiết lập, hoàn thiện và quản lý trung tâm hiệu chuẩn.
- Establishing calibration procedures of the Company's machinery and equipment
Thiết lập quy trình hiệu chuẩn của các máy móc thiết bị của Công ty
- Understand the instrument calibration process in calibaration lab/center of company
Có hiểu biết sâu toàn bộ quy trình hiệu chuẩn thiết bị trong phòng hiệu chuẩn của Công ty
- Calibration of equipment and machine at the lab of Korea Rental Vina Co., Ltd. (mainly telecommunication, electronic equipment, ...)
Hiệu chuẩn các thiết bị máy móc tại trung tâm hiệu chuẩn (chủ yếu các thiết bị viễn thông, sóng, điện tử,…)
- Make calibration certificates after completing the equipment test.
Ban hành chứng nhận hiệu chuẩn sau khi kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị
- Other tasks from Manager/ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BGĐ

Job requirement

- College, University degree or higher in electronics or telecommunications or electronics
Tốt nghiệp Đại Học/ Cao đẳng các chuyên ngành Điện tử/ Điện tử viễn thông/ Các chuyên ngành kỹ thuật khác.
- Has at least 3 years experience and well know the  calibration procedures In calibration Center related to Electronic and telecomunication
- Basic English communication, can read and understand the calibration document.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm là việc cho các công ty hiệu chuẩn liên quan đến điện tử, điện tử viễn thông,... tiếng anh đọc hiểu tài liệu. Ưu tiên có hiểu biết các thiết bị RF

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Korea Rental Vina

Number of employees: 100-150

Korea rental Vina is subsidiary of Korea Rental Corporation, which is first and largest rental corporation in Korean. Our corporation was established in... View more

Kỹ sư trưởng phòng Hiệu chuẩn- Chief of Calibration engineer

Công Ty TNHH IS Korea Rental Vina