To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 07/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Uniform, Annual Leave

Job requirement

1. Kiểm tra và phê duyệt các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng trên chứng từ và trên chương trình giao dịch theo quy định.
2. Giám sát việc tuân thủ và chất lượng dịch vụ khách hàng tại quầy của các Giao dịch viên 3. Hàng ngày kiểm tra và chấm lại chứng từ với liệt kê chứng từ của các Giao dịch viên
4. Hướng dẫn các giao dịch viên hạch toán chính xác các giao dịch phát sinh;
5. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và các công việc được giao khác

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )