To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối KHDN - CVCC sản phẩm bao thanh toán Khách hàng Doanh nghiệp

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

Cùng với Giám đốc Bộ phận sản phẩm Tài trợ thương mại chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm bao thanh toán.

  • Đề xuất, phối hợp với Bộ phận Phát triển tập khách hàng, nghiên cứu tình hình thị trường, đặc tính khách hàng, dự kiến tiềm năng phát triển và survey đối thủ cạnh tranh để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.
  • Xây dựng các sản phẩm, chính sách và chương trình thúc đẩy về bao thanh toán, tín dụng đối với khách hàng trên toàn hệ thống.          
  • Phối hợp với các phòng ban liên quan (Khối Phê duyệt Tín dụng, Khối Quản trị rủi ro, Khối Vận hành, Khối Công nghệ ngân hàng số...) phát triển các sản phẩm, dịch vụ bao thanh toán/tín dụng mới và định kỳ/đột xuất rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các sản phẩm, dịch vụ hiện hành.
  • Phối hợp xây dựng các nền tảng công nghệ phục vụ cho từng sản phẩm/ nhóm sản phẩm bao thanh toán, tín dụng.

Cùng với Giám đốc bộ phận Sản phẩm Tài trợ thương mại chịu trách nhiệm đối với sự thành công cũng như khả năng sinh lời của sản phẩm bao thanh toán/tín dụng đề xuất

  • Chịu trách nhiệm đối với sự thành công về thương mại cũng như khả năng sinh lời của sản phẩm đề xuất.
  • Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình quảng bá sản phẩm và phối hợp với Trung tâm Phát triển kinh doanh để triển khai các chương trình này nhằm thúc đẩy bán sản phẩm.
  • Xây dựng công cụ báo cáo cho sản phẩm bảo lãnh, định kỳ theo dõi, lập báo cáo đánh giá về hiệu quả phát triển sản phẩm.

Hỗ trợ về sản phẩm và chính sách về bao thanh toán/tín dụng cho các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống

  • Thực hiện truyền thông nội bộ các sản phẩm, chính sách, chương trình bao thanh toán/tín dụng trên toàn hệ thống.
  • Đầu mối nhận và giải đáp vướng mắc của các Đơn vị kinh doanh đối với các vấn đề liên quan đến sản phẩm, chính sách, chương trình thi đua đã xây dựng.

Cùng với Giám đốc bộ phận SP Tài trợ thương mại  tham gia vào công tác đào tạo và phát triển nhân lực

  • Tham gia vào việc đào tạo sản phẩm, chính sách bao thanh toán/tín dụng cho các nhân viên bán hàng của các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc bộ phận sản phẩm Tài trợ thương mại,  Giám đốc Trung tâm phát triển sản phẩm, Ban Giám đốc Khối KHDN, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối KHDN - CVCC sản phẩm bao thanh toán Khách hàng Doanh nghiệp

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)