English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Trưởng [Nha Trang - Khánh Hòa]

Mô tả công việc

I/ Điều hành mọi hoạt động của phòng TCKT

1. Đề xuất tuyển dụng, thuyên chuyển, bổ nhiệm các chức danh; Đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên Phòng TC-KT và kế toán các đơn vị.

2. Phân công công việc cho nhân viên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tuân thủ các quy định của Cơ quan Thuế, Bộ tài chính.

4. Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên và kế toán cơ sở.

5. Hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong công việc kế toán hằng ngày của đơn vị.

II/ Tham mưu về lĩnh vực TCKT và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ:

1. Tham mưu, phân tích đánh giá hiệu quả, rủi ro … của các Dự án đầu tư thông qua các báo cáo quản trị.

2.Tham mưu về việc sử dụng nguồn tiền có hiệu quả cũng như việc chiếm dụng vốn.

3. Tham mưu về lựa chọn đơn vị kiểm toán.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy trình thanh toán, mua sắm TSCĐ, quy trình luân chuyển chứng từ.

III/ Kiểm soát doanh thu và chi phí:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các biểu mẫu, báo cáo để kiểm soát doanh thu.

2. Phân tích các khoản chi phí và tham mưu cho Ban điều hành cắt giảm các khoản phí không cần thiết.

3. Kiểm tra giám sát tốc độ tăng chi phí so với tốc độ tăng doanh thu và tình hình thực hiện so với kế hoạch.

IV/ Lập kế hoạch tài chính

1. Lập kế hoạch dòng tiền .

2. Lập kế hoạch chi tiêu.

3. Lập kế hoạch tài chính.

4. Giám sát việc thực hiện so với kế hoạch tài chính đã lập.

5. Lập các kế hoạch điều chỉnh.

V/ Làm việc với các cơ quan chức năng:

1. Làm việc với các đơn vị kiểm toán.

2. Làm việc với Cơ quan Thuế, Thống kê.

3. Làm việc với Ban kiểm soát.

4. Làm việc với Ngân hàng và các đơn vị khác.

VI/ Phối hợp với Công ty thành viên thực hiện mục tiêu ngành

1. Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của ngành phụ trách trong ngắn và dài hạn.

2. Phối hợp xây dựng, triển khai, điều chỉnh mục tiêu và kế hoạch tài chính hàng năm của các CTTV/CTLK phụ trách .

3. Tham gia phản biện kế hoạch, mục tiêu các CTTV/CTLK phụ trách.

VII/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc

Yêu cầu công việc

Địa điểm làm việc: TTC Michelia Nha Trang

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng quản lý điều hành.

- Giao tiếp tốt cả bằng văn nói và văn viết.

- Được đào tạo quản lý các Lớp quản lý về lĩnh vực Tài chính – Kế toán, thuế ...vv.

- Sử dụng Anh ngữ ở mức độ cơ bản trong giao tiếp.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép