English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Trưởng ( Chi Nhánh Đồng Nai)

Mô tả công việc

- Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ.- Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các BCTC, báo cáo thuế tháng/quý/năm- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan… và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp…- Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụvà quản lý doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định, …- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị- Phê duyệt các báo cáo xử lý chênh lệch hàng tồn kho- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm Kế toán trưởng ít nhất 5 năm- Thông thạo quy định liên quan Thuế, , nghiệp vụ kế toán tổng hợp, quy trình hạch toán và tài chính kế toán...- Chứng chỉ kế toán trưởng